uvex group’un Veri Gizliliği Beyanı

Web sitemize hoş geldiniz, firmamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Biz –yani UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG ve ona bağlı şirketler (bundan böyle müştereken “uvex group” olarak anılacaktır)- kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktayız. Verilerinizi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin geçerli yasal hükümlere, özellikle AB Genel Veri Koruma Tüzüğüne (AB GVKT) ve bizim için ülkeye özgü geçerli yürütme hukuku hükümlerine uygun olarak işliyoruz. Bu Veri Gizliliği Beyanı ile size, kişisel verilerinizin uvex group tarafından işlenmesi ve sizin bu husustaki haklarınıza ilişkin kapsamlı bilgi vermek istiyoruz.

Bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesini mümkün kılan bilgiler, kişisel veriler olarak nitelendirilir. Bunlar, özellikle adınız, doğum tarihiniz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve ayrıca IP adresiniz ile ilgili verilerdir.

Kullanıcı kimliğinin ortaya çıkmasını sağlamayan veriler, anonim verilerdir.

1. Sorumlu kuruluş

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Almanya
Tel: +49(0)911-9736-0
E-posta: datenschutz@uvex.de
Web sitesi:  www.uvex.de

2. Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri:

Almanya merkezli uvex group’un tüm şirketleri için veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Almanya
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-posta: datenschutz@uvex.de
Web sitesi: www.uvex.de

 

3. Veri sahibi olarak haklarınız

Burada, öncelikle veri sahibi olarak haklarınız ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu haklar AB GVKT madde 15 - 22’de düzenlenmiştir. Şunları kapsamaktadır:

 • Bilgi edinme hakkı (AB GVKT madde 15),
 • Verileri sildirme hakkı (AB GVKT madde 17),
 • Verilerin düzeltilmesi hakkı (AB GVKT madde 16),
 • Veri aktarımı hakkı (AB GVKT madde 20),
 • Veri işlenmesinin sınırlandırılması hakkı (AB GVKT madde 18),
 • Veri işlenmesine itiraz hakkı (AB GVKT madde 21).

Bu hakları kullanmak için, lütfen şu adrese başvurun: datenschutz@uvex.de.

Şirketimizde verilerin işlenmesiyle ilgili sorularınız varsa veya verdiğiniz rızayı geri almak isterseniz, aynı durum geçerlidir. Bunların yanı sıra veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

4. İtiraz hakkı

Lütfen itiraz hakkı ile bağlantılı olarak şu hususları dikkate alın:

Kişisel verilerinizi doğrudan reklamcılık amacıyla işliyorsak, bu veri işlemeye herhangi bir gerekçe göstermeksizin itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu kural, doğrudan reklamcılıkla ilişkilendirildiği sürece, profil oluşturma için de geçerlidir.

Verilerinizin doğrudan reklamcılık amaçlarına yönelik işlenmesine itiraz ettiğinizde, kişisel verileriniz artık bu amaçlar doğrultusunda işlenmeyecektir. İtiraz bildirimi, bir formaliteye bağlı olmaksızın yapılabilir ve şu adrese yönlendirilmelidir: datenschutz@uvex.de.

Kişisel verilerinizi, meşru menfaatlerimizi güvence altına almak için işlememiz durumunda, şahsınızı ilgilendiren özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı bu veri işlemesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu hüküm, bu kurallar bazında profil oluşturma için de geçerlidir.

Bu durumda, artık kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz; bunun istisnası, sizin çıkarlarınızdan, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden üstün olan zorlayıcı yasal gerekçelerin mevcut olduğunu veya bu veri işlemenin belli yasal taleplerin yürürlüğe konmasına, sürdürülmesine veya savunulmasına hizmet ettiğini kanıtlayabiliyor olmamızdır.

5. Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı

Kişisel verilerinizi işlenmesi sırasında, AB GVKT hükümlerine ve diğer tüm geçerli veri koruma hükümlerine uyulur.

Veri işlemenin yasal dayanağı, özellikle AB GVKT madde 6’dan kaynaklanmaktadır.

Verilerinizi, iş ilişkisini başlatmak, sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sözleşme ilişkisinin gerekliliklerini uygulamak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak ve pazarlama amaçlı analizler ve doğrudan reklamcılık dahil olmak üzere müşteri ilişkilerini güçlendirmek için kullanırız.

Veri işlemeye yönelik verdiğiniz rıza beyanı, aynı zamanda bir veri koruma yasası bağlamında izin koşulunu karşılar. Rıza beyanından önce, sizi veri işlemenin amacı ve rızanızı geri alma hakkınız konusunda bilgilendireceğiz.

Söz konusu rıza beyanı, özel kişisel veri kategorilerinin işlenmesiyle de ilgili ise bunu rızanızı vermeden önce size açıkça belirteceğiz. AB GVKT madde 9 uyarınca belli özel kategoride kişisel verilerin işlenmesi yalnızca, yasal düzenlemeler nedeniyle gerekliyse ve veri işlemenin yapılmamasında sizin meşru menfaatinizin ağır bastığını varsaymak için herhangi bir neden yoksa gerçekleşir.

Bazı durumlarda, verilerinizin işlenmesini AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca meşru menfaate dayandırırız. Bu bağlamda veri işleme sadece, kendi meşru menfaatlerimizi veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerini korumaya hizmet ediyorsa ve menfaatlerin dengelenmesi sonucunda sizin menfaatlerinizin, temel hak ve özgürlüklerinizin baskın olduğu ortaya çıkmamışsa gerçekleşir.

6. Üçüncü taraflara veri aktarımı

Verilerinizi üçüncü taraflara yalnızca yasal hükümler çerçevesinde veya gerekli rıza beyanı ile aktaracağız. Aksi takdirde, zorunlu yasal hükümler nedeniyle bunu yapmak zorunda kalmadığımız sürece (örn. denetim makamları veya kovuşturma birimleri gibi harici mercilere aktarılması) verileriniz üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

7. Verilerin alıcıları / alıcı kategorileri

Şirketimiz dahilinde, verilerinizi yalnızca sözleşme yükümlülüklerini ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için bu verilere ihtiyaç duyan kişilerin almasını sağlarız. Bu, UVEX Group bünyesindeki aşağıdaki şirketler için geçerlidir:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Veri aktarımı, örneğin merkezi işe alım portalımız aracılığıyla bir bağlı şirket tarafından reklamı yapılan bir iş için başvuruda bulunmanız durumunda gerekebilir. Veriler, iç süreçlerimizin analiz edilmesi ve teknik destek sağlanması amacıyla UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG şirketine aktarılır. Ayrıca, pazarlama analizi verileri yukarıda belirtilen şirketlere aktarılır. Bu süreçte kişisel verilerin de gönderilmesi mümkündür.

Bazı durumlarda, diğer hizmet sağlayıcılar departmanlarımıza işlerini yapma konusunda destek sağlar. Tüm hizmet sağlayıcılarla gerekli veri koruma anlaşmaları yapılmıştır.

8. Verilerin üçüncü ülkeye aktarımı / üçüncü ülkelere veri aktarımı niyeti

Veriler, yalnızca sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olması ya da kanunen gerekli olması yahut bize onay vermiş olmanız halinde üçüncü ülkelere (Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında) aktarılır.

Kişisel verilerinizi ABD de dahil olmak üzere Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki hizmet sağlayıcılara ve grup şirketlerine aktarırız. Madde 16 "Kullanılan araçlar" bölümünde araçların/hizmet sağlayıcıların bir listesini ve işleme konumunu bulabilirsiniz.

Tüm hizmet sağlayıcılarla veri koruma yasaları uyarınca gerekli olan sözleşmeler yapılmıştır.

9. Verilerin saklama süresi

Verilerinizi, ilgili işleme amacı için gerekli olduğu sürece saklarız. Lütfen birçok saklama yükümlülüklerinin, verilerin saklanmasının (zorunlu olarak) devam etmesini gerektirdiğini göz önünde bulundurun. Bu, özellikle ticaret veya vergi hukuku kapsamındaki saklama yükümlülükleri için geçerlidir (örn. Ticaret Hukuku (HGB), Vergi Hukuku (AO) vb.). Saklama yükümlülüklerinin ortadan kalkmasıyla veriler amaca ulaşıldıktan sonra rutin olarak silinir.

Buna ek olarak, bize ilgili rıza beyanında bulunmuşsanız veya bir yasal ihtilaf söz konusu ise ve biz buna ilişkin otuz yıla kadar çıkabilen zaman aşımı süresi kapsamında kanıt olarak kullanırsak, söz konusu verileri saklayabiliriz; olağan zaman aşımı süresi ise üç yıldır.

10. Verilerinizin güvenli aktarımı

Tarafımızdan saklanan verilerinizi yanlışlıkla veya kasıtlı manipülasyona, kısmi veya tamamen zarar görmesine, imha edilmesine veya üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişimine karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri almaktayız. Güvenlik seviyeleri, güvenlik uzmanları ile işbirliği içinde sürekli olarak denetlenmekte ve en yeni güvenlik standartlarına uyarlanmaktadır.

Web sitemiz üzerinden gerçekleşen veri alışverişleri şifrelenmiş olarak yürütülür. Web sitemiz için veri aktarım protokolü olarak, güncel şifreleme protokollerini kullanarak HTTPS sunmaktayız.

Ayrıca alternatif iletişim kanallarını kullanma seçeneği de söz konusudur (örneğin posta yoluyla).

11. Verileri sağlama yükümlülüğü

Çeşitli kişisel veriler, bir sözleşme ilişkisinin kurulması, uygulanması ve sona ermesi ve ayrıca buna bağlı olarak sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olmaktadır. Aynı durum, web sitemizin kullanımı ve sağladığı çeşitli işlevler için de geçerlidir.

Belli bazı durumlarda, verilerin yasal hükümler nedeniyle toplanması veya kullanıma sunulması da gerekli olmaktadır. Dolayısıyla bu verileri bize sağlamadan isteğinizi işleme koymanın veya arka plandaki sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmenin mümkün olmadığını göz önünde bulundurun.

12. Verilerin kategorileri, kaynakları ve menşeileri

İşlediğimiz veri türleri ile ilgili bağlama göre değişmektedir: Bu, örneğin bize bir iş başvurusu veya şikayet gönderiyor olmanız, internet üzerinden bir sipariş vermeniz veya iletişim formumuza bir istek girmenize bağlıdır.

Ayrıca bazı özel veri işleme durumlarında ilgili verileri ayrı birimlere aktarabileceğimizi de lütfen unutmayın, örn. iş başvurusu belgelerinin yüklenmesi veya bir iletişim isteğinde olduğu gibi.

12.1 Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

 • İnternet hizmeti sağlayıcısının adı
 • Bizi ziyaret ettiğiniz web sayfasındaki bilgiler ("referans veren")
 • Kullanılan web tarayıcısı ve işletim sistemi
 • İnternet hizmeti sağlayıcınız tarafından atanan IP adresi
 • İstenen dosyalar, aktarılan veri hacmi, indirmeler/dosya dışa aktarımları
 • Tarih ve saat de dahil olmak üzere sitemizde eriştiğiniz web sayfaları hakkında bilgiler

Bu veri işleme, web sitemizin içeriğinin cihazınıza iletilebilmesi için teknik olarak gereklidir. Buna göre, IP adresinizin de oturum süresince toplanması ve saklanması gerekir. İşlenmesi web sitemizin doğru şekilde görüntülenmesi için gerekli olan diğer veriler için de aynı durum geçerlidir. Verilerin günlük dosyalarında depolanması ayrıca web sitesinin daha da optimize edilmesini, işlevselliğinin sağlanmasını, uygulamalarımızın güvenliğinin garanti altına alınmasını ve yasal koruma (ör. web sitemizdeki saldırıların algılanması ve saldırılara karşı savunma) elde edilmesini sağlar.

Bu tür veri işlemenin ve geçici veri depolamanın yasal dayanağı, bir web sitesi operatörü olarak meşru menfaatimizdir [AB GDPR Madde 6 (1) (f)].

Veriler için depolama süresi sınırlıdır ve veriler, işleme amaçları ortadan kalktığı anda silinir. Web sitemizin doğru şekilde görüntülenmesi için veri toplanması durumunda veriler, oturum sona erdikten sonra silinir. Veriler günlük dosyalarında saklandığında, 31 gün sonra silinir veya anonim hale getirilir.

12.2 İletişim isteği kapsamında aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

Web sitemizde elektronik iletişim amaçları için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. İletişim formu aracılığıyla bize yazmanız halinde, sizinle iletişime geçmek ve sorularınıza ve taleplerinize yanıt vermek için iletişim formunda tarafınızdan verilen verileri işleriz.

İletişim formu aracılığıyla aşağıdaki verileri toplarız:

 • Sorgunun niteliği
 • Soyadı, ad 
 • Şirket ve muhtemelen çalışan sayısı
 • Unvan
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Sorgunun içeriği

Bunu yaparken, veri ekonomisi ve veri azaltma ilkesi gözetilir: Yalnızca sizinle iletişime geçmek amacıyla sizden kesinlikle ihtiyacımız olan verileri sağlamanız gerekir. Bu adınız, e-posta adresiniz ve talebinizdir. Bu zorunlu bilgiler yıldız (*) ile işaretlenmiştir.

Ayrıca, IP adresiniz teknik gereklilikler ve yasal koruma nedeniyle işlenir. Diğer tüm veriler gönüllülük esasına dayanır ve isteğe bağlı olarak sağlanabilir (ör. sorularınızın daha özel olarak yanıtlanabilmesi için).

Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini mümkün olan en iyi şekilde korumak için uygun güvenlik önlemleri uygularız. Talebiniz bize şifreli biçimde aktarılır.

Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçmeniz halinde, e-postada sağlanan kişisel verileri yalnızca sorgunuzu işleme almak amacıyla işleriz. Bizimle iletişime geçmek için sunulan formları kullanmamanız durumunda başka veri toplanmayacaktır.

12.3 Kayıt işlemi kapsamında aşağıdaki verileri işliyoruz:

Web sitemizde, kullanıcılara kişisel veriler sağlayarak kayıt olma olanağı sunuyoruz.

Bu bağlamda aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • Hitap şekli
 • Ad, soyadı
 • Doğum tarihi
 • Teslimat adresi
 • Fatura adresi
 • Müşteri numarası
 • KDV kimlik no
 • Çalışan personel sayısı
 • İrtibat kişisine ilişkin bilgiler
 • E-posta adresi

Sonuç olarak, sizinle bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmek (çevrimiçi mağazamız üzerinden) veya sözleşme öncesi işlemleri yürütmek için kayıt gerekli olmakta veya misafir erişimi sağlanmışsa mümkün olmaktadır.

Veri tasarrufu ve gereksiz veri oluşturmaktan kaçınma ilkesi burada da dikkate alınır, kayıt için gerekli veriler yıldız işaretiyle (*) zorunlu alanlar olarak işaretlenir. Bunlar örn. şifre, şifre tekrarı ve e-posta adresi gibi verilerdir.

Çevrimiçi alışveriş mağazamızdaki siparişlerde teslimat için fatura adresi ile ilgili bilgilere de (hitap şekli, ad, soyadı, adres) ihtiyacımız bulunmaktadır. Teslimat adresi, fatura adresinden farklı olması durumunda, yukarıda sözü geçen bilgiler teslimat adresi için de sağlanmalıdır.

Web sitemize kaydolma sırasında, kullanıcının IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir (teknik arka plan verileri). “Şimdi kaydolun” tuşuna tıkladığınızda, verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

Lütfen dikkat: Belirttiğiniz şifre tarafımızdan şifrelenmiş biçimde saklanmaktadır. Şirketimiz çalışanları bu şifreyi okuyamaz. Dolayısıyla şifrenizi unutursanız, size bu konuda yardımcı olamazlar.

Bu durumda, “Şifremi unuttum” işlevini kullanarak size e-posta yoluyla otomatik olarak oluşturulmuş yeni bir şifre gönderilmesini sağlayın. Hiçbir çalışanımız, sizden şifrenizi telefonla veya yazılı olarak istemeye yetkili değildir. Bu nedenle, size böyle sorular yöneltilirse, asla şifrenizi belirtmeyin.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, verileriniz daha sonra kullanılmak üzere korunaklı müşteri alanında saklanır. Kullanıcı adı olarak e-posta adresinizi ve şifrenizi kullanarak web sitemizde oturum açtığınız anda, bu veriler web sitemizde gerçekleştireceğiniz işlemler için kullanıma sunulur (örn. çevrimiçi mağazamızdaki siparişler için). Sipariş geçmişinde gerçekleştirilen siparişler görülebilir. Fatura veya teslimat adresinizdeki değişiklikleri burada belirtebilirsiniz.

Kayıt olmuş kişiler, sipariş geçmişinde fatura veya teslimat adresinde değişiklik / düzeltme yapabilir. Değişiklik / düzeltmeleri müşteri servisi de memnuniyetle yapacaktır. Elbette kaydınızı veya müşteri hesabınızı iptal edebilir veya silebilirsiniz. Bunun için müşteri servisimizle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

12.4 E-bültenlerimizde aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

Web sitemiz üzerinden ücretsiz e-bültenlerimize abone olabilirsiniz.

E-bülten kaydı sırasında aşağıdaki veriler toplanır:

 • Ad, soyadı
 • “Özel şahıs, ticari müşteri, bayi olarak kayıt” seçimi
 • E-posta adresi
 • İnternet hizmet sağlayıcınız tarafından atanan IP adresi
 • Gömülü izleme pikselinin sağladığı analiz verileri (e-bülteninin açıldığı zaman, erişilen linkler)

E-bültenimize kayıt olurken verdiğiniz e-posta adresi ve adınız kişiselleştirilmiş e-bülteni göndermek için kullanılır.

Veri tasarrufu ve gereksiz veri oluşturmaktan kaçınma ilkesi burada dikkate alınır, yalnızca e-posta adresi zorunlu alan olarak işaretlenir. Ayrıca e-bültenini sipariş ettiğinizde teknik nedenlerle ve yasal güvence için IP adresiniz de işlenir.

E-posta ile e-bülten gönderiminde double-opt-in yöntemi olarak adlandırılan çift aşamalı üyelik sürecini kullanıyoruz. Bunun anlamı, e-bülten hizmetini etkinleştirmemizi önceden açıkça onaylarsanız, ancak o zaman size e-posta yoluyla reklam gönderileceğidir. Bu bağlamda size bir bildirim e-postası göndererek ve bu e-postada bulunan bir linke tıklamanızı ve bu e-posta adresinden e-bültenimizi almak istediğinizi onaylamanızı istiyoruz.

Elbette, e-bülteninde verilen abonelikten çıkma seçeneğini kullanarak istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilir ve böylece vermiş olduğunuz rıza beyanını geri alabilirsiniz. Bundan başka, her zaman doğrudan web sitemiz üzerinden e-bülteni gönderiminden çıkmak da mümkündür.

E-bültenimize izleme pikseli de eklenmiştir. Bu, doğrudan e-bültenine entegre edilmiş küçük bir grafiktir. İzleme pikseli yardımıyla, e-bülteninin erişim alanını ve başarısını istatistiksel olarak kaydetmemiz mümkün olmaktadır. Bu değerlendirmeyi yürütmek için, izleme pikseli aşağıdaki veriler toplar:

 • E-bültenin açılma zamanı
 • E-bülten üzerinden erişilen linkler

İzleme pikselinin kullanım amacı, e-bülteni gönderimini optimum seviyede tutmak ve e-bülteni içeriğini mümkün olan en iyi şekilde kullanıcının ilgi alanlarına uyarlamaktır.

E-bülten almayı kabul ettiğinizde bu izniniz izleme pikselinin kullanımını da içerir. E-bülten gönderimini abonelik iptal linki veya web sitemiz üzerinden iptal ederseniz, izleme pikseli tarafından toplanan verileriniz de silinecektir.

12.5 Çevrimiçi bloğumuzda aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

Web sitemizdeki blog postlarımıza kayıtlı kullanıcılara yorum bırakma ve mevcut yorumları yanıtlama fırsatı sunuyoruz.

Bu bağlamda aşağıdaki veriler toplanır:

 • Kullanıcı yorumları
 • Yorum tarihi, saati
 • Seçilen kullanıcı adı veya isim
 • E-posta adresi
 • İnternet hizmet sağlayıcınız tarafından atanan IP adresi

Bu bağlamda bloğumuzdaki yorumların ilgili kullanıcı tarafından seçilen kullanıcı adı (rumuz) ve giriş tarihi belirtilerek görüntülendiğini belirtmek isteriz.

IP adresinin saklanması, bir yorumun üçüncü tarafların haklarını ihlâl etmesi veya hukuka aykırı bir içeriğin yayınlanması durumunda, uvex group için yasal güvence oluşturmaya yöneliktir.

Yasal talimatlar nedeniyle veya uvex group’un yasal haklarını talep ve dava etmek veya savunmak için gerekli olmadıkça, blog bağlamında toplanan kişisel verileri üçüncü taraflara aktarmayacağız.

13. Ödeme sistemleri (AB GVKT madde 6, fıkra 1, bentler a, b), kredibilite değerlendirmesi (AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent f)

Çevrimiçi alışveriş mağazamızda fatura karşılığı, kredi kartı, PayPal veya bankaya otomatik ödeme talimatı (SEPA bazlı otomatik ödeme prosedürü) ile ödeme yapabilirsiniz. Bu amaç doğrultusunda siparişinizi ve ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için ilgili ödeme ile ilgili veriler toplanır. Buna ek olarak, IP adresiniz teknik nedenlerle ve yasal güvence için işlenir.

Burada veri tasarrufu ve gereksiz veri oluşturmaktan kaçınma ilkesini göz önünde bulundurarak, sizden, yalnızca ödeme işlemlerini yürütmek ve bununla sözleşmeyi işleme koymamız için zorunlu olan veya yasal olarak toplamakla yükümlü olduğumuz verileri sağlamanız istenir.

Bu veriler olmazsa, sözleşmenin gerekliliklerini yerine getiremeyeceğimizden, ne yazık ki sözleşmenin kurulmasını reddetmek zorunda kalacağız.

Ödeme sistemimiz, verilerinizin korumalı aktarımını sağlamak için SSL şifreleme kullanır.

Fatura karşılığı ödeme ile ilgili not: Çevrimiçi alışveriş mağazamızda fatura ödeme yöntemini seçerseniz, bir kredibilite sorgusu gerçekleştireceğiz. Bu amaçla, kredi itibarı veya temerrüt risklerinin belirlenmesine yönelik kredibilite ile ilgili veriler, Schufa (Genel Kredi Koruma Kuruluşu), kredi raporlama kuruluşları veya kredi sigorta şirketleri üzerinden toplanır.

Kredi kartı üzerinden ödeme ile ilgili not: Kredi kartı üzerinden ödemelerde her zaman olduğu gibi, kredi kartı bilgileri kontrol edilir.

PayPal’a ilişkin not: PayPal, PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Grubuna bağlı bir şirkettir, adresi: 
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg. İlgili kişi, çevrimiçi alışveriş mağazamızdaki sipariş işlemi sırasında ödeme seçeneği olarak “PayPal”ı seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak PayPal’a aktarılacaktır. Bu ödeme seçeneğinin seçimiyle ilgili kişi, ödeme işlemi için gerekli kişisel verilerin aktarılmasına onay vermiş olur. PayPal’a iletilen kişisel veriler genellikle, ad, soyadı, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemi için gereken diğer verilerdir. Satış sözleşmesini işlemek için, söz konusu siparişe ilişkin kişisel veriler de gerekli olur. PayPal’ın gizlilik politikasına ilişkin ayrıntıları şu adreste bulabilirsiniz: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (25 Mayıs 2018'den itibaren yasal durum için).

Otomatik ödeme prosedürü ile ilgili not: Bankaya otomatik ödeme talimatında olduğu gibi, söz konusu tutarı hesabınızdan çekmek için hesap bilgileriniz toplanır.

14. Otomatikleştirilmiş bireysel kararlar

Karar vermeye yönelik tamamen otomatikleştirilmiş veri işleme prosedürleri kullanmıyoruz.

15. Web sitemizdeki kullanım davranışlarınızı değerlendirme amaçlı teknolojiler [AB GDPR Madde 6 (1) (a)]

Web sitemiz, kullanım davranışlarınızı değerlendirmek ve web sitesini optimize etmek için çeşitli noktalarda teknolojiler kullanır. Çerezler, üçüncü taraf sağlayıcılar ve yerel depolama bu amaçla kullanılabilir. Çerezler, bilgisayarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından (sabit diskinize yerel olarak) kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Bu teknolojileri yalnızca sizin onayınızla kullanırız [AB GDPR Madde 6 (1) (a)]. Bu, ziyaretçilerin web sitelerimizi nasıl kullandığını analiz etmemizi sağlar. Örneğin, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre web sitesi içeriğini tasarlayabiliriz. Ayrıca çerezler, belirli bir reklamın etkinliğini ölçmemize ve buna göre yerleştirmemize (örneğin, kullanıcının ilgilendiği konulara bağlı olarak) olanak tanır.

Buna onay verdiyseniz BURADAKİ onay başlığına tekrar erişip ilgili ayarı değiştirerek bu izni istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Bu web sitesine entegre edilmiş çeşitli çerezleri ve araçları yönetmek için Google Etiket Yöneticisi'ni kullanırız.

Web sitemizde, bölüm 14.1'de açıklanan araçları ve hizmetleri kullanırız. Kullanımın yasal dayanağı, web sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde görüntülenen onay başlığını kullanarak verdiğiniz onayınızdır. Kullanılan araçlar ve hizmetlerle ilgili ayrıntılar aşağıdaki bölümlerde bulunabilir.

Kaydedilmiş onay çerezlerini İnternet tarayıcınızda manuel olarak silerek veya uygun yazılımı kullanıp ardından web sitemizi yeniden yükleyerek ya da "Veri koruma ayarlarını değiştir" düğmesine tıklayarak onayınızı elbette iptal edebilirsiniz.

16. Kullanılan araçlar

17. Diğer hizmet sağlayıcılarına olan linkler

Web sitemiz, -açıkça tanınabilir bir şekilde- diğer şirketlerin web sitelerine yönlendiren linkler de içerir. Bu linkler diğer sağlayıcıların web sitelerine yönlendirdiği sürece, bu sitelerin içerikleri üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Dolayısıyla bu sitelerin içerikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bağlantısı verilen sitelerin içeriklerinden, ilgili servis sunucu veya sitenin sahibi sorumludur.

Bu linkler sitemize entegre edilmeden önce, söz konusu siteler olası yasalara aykırılık ve yasa ihlalleri bakımından incelenmiştir. Bağlantının oluşturulduğu sırada yasa dışı bir içerik saptanmamıştır. Ancak, yasaların ihlal edildiğine dair somut ipucu olmadan, bağlantısı verilen sitelerin içeriklerinin sürekli kontrolü bizden beklenemez. Yasa ihlalleri tespit edildiğinde, ilgili linkler tarafımızca derhal silinecektir.

18. Çocuklar için internet teklifleri

16 yaşından küçük kişiler, yasal vasilerinin rızası olmaksızın bize kişisel veriler aktaramaz veya rıza beyanı veremez. Bu vesileyle ebeveynleri ve velileri, çocuklarının internet etkinliklerine ve ilgi alanlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz.

19. Sosyal medya bağlantıları

Web sitemizde Meta, Facebook, YouTube, X, Xing, Pinterest, TikTok ve Instagram sosyal medya hizmetlerine bağlantılar bulunmaktadır. Sosyal medya hizmetlerinin web sitelerine giden bağlantıları şirket logosundan tanıyabilirsiniz. Bu bağlantılar uvex group'un belirli sosyal medya hizmetindeki kurumsal varlığına götürür. Bir sosyal medya hizmeti bağlantısına tıkladığınızda, sosyal medya hizmeti tarafından işletilen sunucularla bağlantı kurulur. Web sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisi bu şekilde sosyal medya hizmetinin sunucularına aktarılır. Sosyal medya hizmeti sağlayıcısına başka veriler de aktarılır. Buna örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Etkinleştirilmiş bağlantının bulunduğu web sitesinin adresi
 • Web sitesine erişilen veya bağlantının etkinleştirildiği tarih ve saat
 • Kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi hakkında bilgiler
 • IP adresi

Bağlantıyı etkinleştirdiğiniz sırada ilgili sosyal medya hizmetinde oturum açmış durumdaysanız sosyal medya hizmetinin sağlayıcısı kullanıcı adınızı ve hatta gönderilen verilerden gerçek adınızı belirleyebilir ve bu bilgileri sosyal medya hizmetindeki kişisel kullanıcı hesabınızla ilişkilendirebilir. Kullanıcı hesabınızdaki oturumu önceden kapatırsanız bu bilgilerin kişisel kullanıcı hesabınızla ilişkilendirilmediğinden emin olabilirsiniz.

Sosyal medya hizmetleri tarafından işletilen sunucular ABD'de ve Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde bulunmaktadır. Bu nedenle veriler, sosyal medya hizmeti sağlayıcısı tarafından Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde de işlenebilir. Bu ülkelerdeki şirketlerin, kişisel verileri genellikle Avrupa Birliği'nin Üye Devletleri'ninkiyle aynı ölçüde korumayan veri koruma yönetmeliklerine tabi olduğunu lütfen unutmayın.

Ayrıca, sosyal medya hizmeti sağlayıcısı tarafından verilerin işlenmesinin kapsamı, niteliği ve amacı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığına da dikkatinizi çekeriz. Verilerinizin web sitemizle bağlantılı sosyal medya hizmetleri tarafından kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen söz konusu sosyal medya hizmetinin gizlilik politikasına bakın.

20. Sosyal medyada veri korumaya ilişkin bilgiler / Veri Gizliliği Beyanı

uvex group’un Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest ve LinkedIn “sosyal medya sitelerinde” sayfaları bulunmaktadır. Verilerinizin işlenmesi üzerinde kontrolümüz olduğu sürece, geçerli veri koruma hükümlerine uyulmasını sağlıyoruz.

Web sayfalarımızla ilgili olarak veri koruma yasasına ilişkin en önemli bilgiler aşağıdadır.

20.1 İşletimden sorumlu kuruluşların adları ve adresleri

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB GVKT) ve diğer veri koruma hükümleri açısından bu web sayfalarında, uvex group’un yanı sıra şu kuruluşlar sorumludur:

 • Facebook:
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda
 • Instagram:
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda
 • YouTube:
  Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
 • Xing:
  New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya
 • Pinterest:
  Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda
 • LinkedIn:
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda

Bu platformların ve işlevlerinin kullanımı kendi sorumluluğunuzda gerçekleşir. Bu kural, özellikle etkileşimli işlevlerin kullanımı için geçerlidir (örneği yorum, paylaşma, derecelendirme yapılmasında).

Verilerinizin bu bağlamda Avrupa Birliği dışında da işlenebileceğini belirtmek isteriz. Tüm hizmet sağlayıcıları ile gerekli veri koruma anlaşmaları yapılmıştır.

20.2 Amaç ve yasal dayanak

Biz de fan sayfaları kurarak, bu sayfaların ziyaretçileriyle iletişim içinde oluyor ve onları ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.

Buna ek olarak, içeriği geliştirip optimum seviyeye getirebilmek ve hizmetleri daha çekici kılmak için istatistiksel amaçlarla veri topluyoruz. Bu bağlamda gerekli veriler (örneğin toplam sayfa görüntüleme sayısı, sayfadaki etkinlikler ve ziyaretçilerin girdiği veriler, etkileşimler) sosyal paylaşım ağları tarafından işlenir ve bize sağlanır. Ancak verilerin oluşturulması ve sunumu üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, pazar araştırması ve reklam amaçlarına yönelik olarak yalnızca sosyal medya sağlayıcıları tarafından değil, uvex group tarafından da işlenir. Bunun için örneğin kullanıcı davranışlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre kullanıcı profillerinin oluşturulması sağlanır. Bu sayede örneğin reklamların ilgi alanlarınıza uygun platformların içine ve dışına yerleştirilmesine mümkün olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda genelde çerezler bilgisayarınıza saklanır. Bundan bağımsız olarak, doğrudan cihazlarınızdan toplanmayan veriler de kullanıcı profilinize kaydedilebilir. Veri saklama ve analiz işlemleri cihazlar arasında da gerçekleştirilir, bu durum özellikle, üye olarak kayıt olmuşsanız ve ilgili platformlarda oturum açtığınızda söz konusu olur.

Bunların dışında, herhangi bir kişisel veri toplamıyor veya işlemiyoruz.

uvex group, kişisel verilerinizi, AB GVKT madde 6, fıkra 1, cümle 1, bent f’ye uygun olarak, etkin bilgi ve iletişimde olan meşru menfaatimiz temelinde işler.

Veri işlemeye rıza vermeniz istenirse, yani bir butonu veya benzerini onaylayarak rıza beyanında bulunursanız (devreye alma), böylesi veri işlemenin yasal dayanağı, AB GVKT madde 6, fıkra 1, cümle 1, bent a ve madde 7’de bulunmaktadır.

20.3 Haklarınız / itiraz olanaklarınız

Bir sosyal paylaşım ağına üye iseniz ve bu ağın web sitemiz aracılığıyla sizinle ilgili veriler toplamasını ve bu ağdaki kayıtlı üye verileriniz ile ilişkilendirilmesini istemiyorsanız,

 • fan sayfamızı ziyaret etmeden önce ilgili ağdaki oturumunuzu kapatın,
 • cihazınızdaki çerezleri silin ve
 • tarayıcınızdan çıkın ve sonra onu yeniden başlatın.

Bu ağda, yeniden oturum açtıktan sonra, ancak o zaman bir spesifik kullanıcı olarak tanınırsınız.

İlgili veri işleme ve itiraz (devre dışı bırakma) olanaklarınızı, aşağıda bağlantısı verilen bildirimlerden öğrenebilirsiniz:

 • Facebook:

Gizlilik bildirimi: https://www.facebook.com/about/privacy/
Devre dışı bırakma: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Gizlilik bildirimi: https://help.instagram.com/519522125107875
Devre dışı bırakma: https://thenai.org/opt-out and http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Gizlilik bildirimi: https://policies.google.com/privacy
Devre dışı bırakma: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en and http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Gizlilik bildirimi: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Devre dışı bırakma: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Gizlilik bildirimi: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 
Devre dışı bırakma: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Gizlilik bildirimi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Devre dışı bırakma: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy and http://www.youronlinechoices.com

Genel olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

Bilgi edinme hakkı; verilerin düzeltilmesi hakkı; verileri sildirme hakkı; veri işlenmesinin sınırlandırılması hakkı; itiraz hakkı; veri aktarımı hakkı; kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi hakkında yetkili veri koruma dairesine şikayette bulunma hakkı.

Bununla birlikte, uvex group’un kişisel verilerinize tam erişime sahip olmaması nedeniyle, bu haklarınızı geçerli kılmak için ilgili sosyal medya sağlayıcıları ile doğrudan iletişime geçmelisiniz, çünkü bunlar kullanıcılarının kişisel verilerine erişebilir, uygun önlemleri alabilir ve gerekli bilgileri sağlayabilir.

Hâlâ yardıma gerek duyarsanız, elbette size yardımcı olmaya çalışacağız. Bu durumda lütfen daha önce belirtilen veri koruma görevlisi ile iletişime geçin. Telif hakkı ve sanat telif hakkı yasalarına ilişkin notlar.

Web sitemizde resimler, metinler, planlar, videolar, müzik vb. yayımlamak isterseniz, bu durumda muhtemelen tüm kullanım haklarınızı ağa devredebileceğinizi ve siz kendiniz, bunların yazarı veya eser sahibi değilseniz, bu eylemin süreç içinde sizin aleyhinize yasal sonuçlar doğurabileceğini bilmeniz gerekmektedir.