uvex group’un Veri Gizliliği Beyanı

Web sitemize hoş geldiniz, firmamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Biz –yani UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG ve ona bağlı şirketler (bundan böyle müştereken “uvex group” olarak anılacaktır)- kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktayız. Verilerinizi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin geçerli yasal hükümlere, özellikle AB Genel Veri Koruma Tüzüğüne (AB GVKT) ve bizim için ülkeye özgü geçerli yürütme hukuku hükümlerine uygun olarak işliyoruz. Bu Veri Gizliliği Beyanı ile size, kişisel verilerinizin uvex group tarafından işlenmesi ve sizin bu husustaki haklarınıza ilişkin kapsamlı bilgi vermek istiyoruz.

Bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesini mümkün kılan bilgiler, kişisel veriler olarak nitelendirilir. Bunlar, özellikle adınız, doğum tarihiniz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve ayrıca IP adresiniz ile ilgili verilerdir.

Kullanıcı kimliğinin ortaya çıkmasını sağlamayan veriler, anonim verilerdir.

1. Sorumlu kuruluş

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Almanya
Tel: +49(0)911-9736-0
E-posta: datenschutz@uvex.de
Web sitesi:  www.uvex.de

2. Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri:

Almanya merkezli uvex group’un tüm şirketleri için veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Almanya
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-posta: datenschutz@uvex.de
Web sitesi: www.uvex.de

 

3. Veri sahibi olarak haklarınız

Burada, öncelikle veri sahibi olarak haklarınız ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu haklar AB GVKT madde 15 - 22’de düzenlenmiştir. Şunları kapsamaktadır:

 • Bilgi edinme hakkı (AB GVKT madde 15),
 • Verileri sildirme hakkı (AB GVKT madde 17),
 • Verilerin düzeltilmesi hakkı (AB GVKT madde 16),
 • Veri aktarımı hakkı (AB GVKT madde 20),
 • Veri işlenmesinin sınırlandırılması hakkı (AB GVKT madde 18),
 • Veri işlenmesine itiraz hakkı (AB GVKT madde 21).

Bu hakları kullanmak için, lütfen şu adrese başvurun: datenschutz@uvex.de.

Şirketimizde verilerin işlenmesiyle ilgili sorularınız varsa veya verdiğiniz rızayı geri almak isterseniz, aynı durum geçerlidir. Bunların yanı sıra veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

4. İtiraz hakkı

Lütfen itiraz hakkı ile bağlantılı olarak şu hususları dikkate alın:

Kişisel verilerinizi doğrudan reklamcılık amacıyla işliyorsak, bu veri işlemeye herhangi bir gerekçe göstermeksizin itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu kural, doğrudan reklamcılıkla ilişkilendirildiği sürece, profil oluşturma için de geçerlidir.

Verilerinizin doğrudan reklamcılık amaçlarına yönelik işlenmesine itiraz ettiğinizde, kişisel verileriniz artık bu amaçlar doğrultusunda işlenmeyecektir. İtiraz bildirimi, bir formaliteye bağlı olmaksızın yapılabilir ve şu adrese yönlendirilmelidir: datenschutz@uvex.de.

Kişisel verilerinizi, meşru menfaatlerimizi güvence altına almak için işlememiz durumunda, şahsınızı ilgilendiren özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı bu veri işlemesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu hüküm, bu kurallar bazında profil oluşturma için de geçerlidir.

Bu durumda, artık kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz; bunun istisnası, sizin çıkarlarınızdan, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden üstün olan zorlayıcı yasal gerekçelerin mevcut olduğunu veya bu veri işlemenin belli yasal taleplerin yürürlüğe konmasına, sürdürülmesine veya savunulmasına hizmet ettiğini kanıtlayabiliyor olmamızdır.

5. Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı

Kişisel verilerinizi işlenmesi sırasında, AB GVKT hükümlerine ve diğer tüm geçerli veri koruma hükümlerine uyulur.

Veri işlemenin yasal dayanağı, özellikle AB GVKT madde 6’dan kaynaklanmaktadır.

Verilerinizi, iş ilişkisini başlatmak, sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sözleşme ilişkisinin gerekliliklerini uygulamak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak ve pazarlama amaçlı analizler ve doğrudan reklamcılık dahil olmak üzere müşteri ilişkilerini güçlendirmek için kullanırız.

Veri işlemeye yönelik verdiğiniz rıza beyanı, aynı zamanda bir veri koruma yasası bağlamında izin koşulunu karşılar. Rıza beyanından önce, sizi veri işlemenin amacı ve rızanızı geri alma hakkınız konusunda bilgilendireceğiz.

Söz konusu rıza beyanı, özel kişisel veri kategorilerinin işlenmesiyle de ilgili ise bunu rızanızı vermeden önce size açıkça belirteceğiz. AB GVKT madde 9 uyarınca belli özel kategoride kişisel verilerin işlenmesi yalnızca, yasal düzenlemeler nedeniyle gerekliyse ve veri işlemenin yapılmamasında sizin meşru menfaatinizin ağır bastığını varsaymak için herhangi bir neden yoksa gerçekleşir.

Bazı durumlarda, verilerinizin işlenmesini AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca meşru menfaate dayandırırız. Bu bağlamda veri işleme sadece, kendi meşru menfaatlerimizi veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerini korumaya hizmet ediyorsa ve menfaatlerin dengelenmesi sonucunda sizin menfaatlerinizin, temel hak ve özgürlüklerinizin baskın olduğu ortaya çıkmamışsa gerçekleşir.

6. Üçüncü taraflara veri aktarımı

Verilerinizi üçüncü taraflara yalnızca yasal hükümler çerçevesinde veya gerekli rıza beyanı ile aktaracağız. Aksi takdirde, zorunlu yasal hükümler nedeniyle bunu yapmak zorunda kalmadığımız sürece (örn. denetim makamları veya kovuşturma birimleri gibi harici mercilere aktarılması) verileriniz üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

7. Verilerin alıcıları / alıcı kategorileri

Verilerinizi, şirketimiz içinde yalnızca sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için kullanmak zorunda olan kişilerin almasını sağlıyoruz.

Belli bazı durumlarda verilerinizi bağlı şirketlerimize aktarmamız gerekebilir, örneğin bir bağlı şirketimizin açtığı bir pozisyona merkezi iş başvurusu portalımız üzerinden başvurduğunuzda bu durum söz konusudur.

Belli bazı durumlarda ise hizmet sağlayıcılar, görevlerini yerine getirmede uzman departmanlarımıza destek olmaktadır. Bu bağlamda tüm hizmet sağlayıcılarla gerekli veri koruma anlaşmaları yapılmıştır.

8. Verilerin üçüncü ülkeye aktarımı / üçüncü ülkelere veri aktarımı niyeti

Verilerin üçüncü ülkelere (Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında) aktarımı, yalnızca sözleşme ilişkisinin uygulanması için gerekliyse veya yasalarca zorunlu kılınmışsa veya bize bu konuda rıza beyanında bulunmuşsanız gerçekleşir.

Kişisel verilerinizi, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki hizmet sağlayıcılara ve grup şirketlerine, yani İsviçre ve ABD’de bulunan şirketlere aktarıyoruz.

Bu bağlamda tüm hizmet sağlayıcılarla gerekli veri koruma anlaşmaları yapılmıştır.

9. Verilerin saklama süresi

Verilerinizi, ilgili işleme amacı için gerekli olduğu sürece saklarız. Lütfen birçok saklama yükümlülüklerinin, verilerin saklanmasının (zorunlu olarak) devam etmesini gerektirdiğini göz önünde bulundurun. Bu, özellikle ticaret veya vergi hukuku kapsamındaki saklama yükümlülükleri için geçerlidir (örn. Ticaret Hukuku (HGB), Vergi Hukuku (AO) vb.). Saklama yükümlülüklerinin ortadan kalkmasıyla veriler amaca ulaşıldıktan sonra rutin olarak silinir.

Buna ek olarak, bize ilgili rıza beyanında bulunmuşsanız veya bir yasal ihtilaf söz konusu ise ve biz buna ilişkin otuz yıla kadar çıkabilen zaman aşımı süresi kapsamında kanıt olarak kullanırsak, söz konusu verileri saklayabiliriz; olağan zaman aşımı süresi ise üç yıldır.

10. Verilerinizin güvenli aktarımı

Tarafımızdan saklanan verilerinizi yanlışlıkla veya kasıtlı manipülasyona, kısmi veya tamamen zarar görmesine, imha edilmesine veya üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişimine karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri almaktayız. Güvenlik seviyeleri, güvenlik uzmanları ile işbirliği içinde sürekli olarak denetlenmekte ve en yeni güvenlik standartlarına uyarlanmaktadır.

Web sitemiz üzerinden gerçekleşen veri alışverişleri şifrelenmiş olarak yürütülür. Web sitemiz için veri aktarım protokolü olarak, güncel şifreleme protokollerini kullanarak HTTPS sunmaktayız.

Buna ek olarak, iletişim formları ve iş başvurularında kullanıcılarımıza içerik şifreleme sağlamaktayız.

Ayrıca alternatif iletişim kanallarını kullanma seçeneği de söz konusudur (örneğin posta yoluyla).

11. Verileri sağlama yükümlülüğü

Çeşitli kişisel veriler, bir sözleşme ilişkisinin kurulması, uygulanması ve sona ermesi ve ayrıca buna bağlı olarak sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olmaktadır. Aynı durum, web sitemizin kullanımı ve sağladığı çeşitli işlevler için de geçerlidir.

Belli bazı durumlarda, verilerin yasal hükümler nedeniyle toplanması veya kullanıma sunulması da gerekli olmaktadır. Dolayısıyla bu verileri bize sağlamadan isteğinizi işleme koymanın veya arka plandaki sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmenin mümkün olmadığını göz önünde bulundurun.

12. Verilerin kategorileri, kaynakları ve menşeileri

İşlediğimiz veri türleri ile ilgili bağlama göre değişmektedir: Bu, örneğin bize bir iş başvurusu veya şikayet gönderiyor olmanız, internet üzerinden bir sipariş vermeniz veya iletişim formumuza bir istek girmenize bağlıdır.

Ayrıca bazı özel veri işleme durumlarında ilgili verileri ayrı birimlere aktarabileceğimizi de lütfen unutmayın, örn. iş başvurusu belgelerinin yüklenmesi veya bir iletişim isteğinde olduğu gibi.

a) Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

 • İnternet servis sağlayıcısının adı
 • Geldiğiniz web sitesine ilişkin veriler (yönlendiren web sitesi),
 • Kullanılan web tarayıcısı ve işletim sistemi
 • İnternet hizmet sağlayıcınız tarafından atanan IP adresi
 • İstenen dosyalar, aktarılan veri miktarı, indirmeler / dosya dışa aktarımı
 • Web sitemizden eriştiğiniz web siteleri hakkında tarih ve saat dahil bilgiler
 • Teknik güvenlik nedenleriyle (özellikle web sunucumuza yapılan saldırı girişimlerini önlemek için) bu veriler AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca saklanır.

b) İletişim isteği kapsamında aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

Web sitemizde bizimle elektronik olarak iletişime geçmenizi sağlayan bir iletişim formu bulunmaktadır. Bu iletişim formunu kullanarak bize yazarsanız, iletişim formunda belirttiğiniz verileri sizinle iletişim kurmak, soru ve isteklerinizi yanıtlamak üzere işleriz.

Bu iletişim formu üzerinden aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • İstek türü
 • İsteğin içeriği
 • Şirket ve varsa çalışan sayısı
 • Hitap şekli
 • Ad, soyadı
 • İletişim bilgileri

Veri tasarrufu ve gereksiz veri oluşturmaktan kaçınma ilkesi, sizin, iletişim formunda yalnızca sizinle iletişime geçmek için gerek duyacağımız verileri (zorunlu alanlar) girmenizi sağlar. Bunlar, istek türü, isteğin içeriği, ad ve soyadı ve e-posta adresinizdir. Bu zorunlu alanlar bir * (yıldız) ile işaretlenmiştir.

Buna ek olarak, IP adresiniz teknik nedenlerle ve yasal güvence için işlenir. Diğer tüm veriler isteğe bağlı alanlardır ve isteğe bağlı olarak girilebilir (örneğin yönelttiğiniz soruları size özel yanıtlayabilmek için).

Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini mümkün olan en iyi şekilde korumak için gerekli olan güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. İsteğiniz bize şifreli olarak aktarılır.

Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiğinizde, e-postanızda belirtilen kişisel verilerinizi, yalnızca isteğinizi işleme koymak amacıyla işleriz. İletişime geçmek için sağlanan formları kullanmazsanız, bunların ötesine geçen ek veriler toplanmayacaktır.

c) Kayıt işlemi kapsamında aşağıdaki verileri işliyoruz:

Web sitemizde, kullanıcılara kişisel veriler sağlayarak kayıt olma olanağı sunuyoruz.

Bu bağlamda aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • Hitap şekli
 • Ad, soyadı
 • Doğum tarihi
 • Teslimat adresi
 • Fatura adresi
 • Müşteri numarası
 • KDV kimlik no
 • Çalışan personel sayısı
 • İrtibat kişisine ilişkin bilgiler
 • E-posta adresi

Sonuç olarak, sizinle bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmek (çevrimiçi mağazamız üzerinden) veya sözleşme öncesi işlemleri yürütmek için kayıt gerekli olmakta veya misafir erişimi sağlanmışsa mümkün olmaktadır.

Veri tasarrufu ve gereksiz veri oluşturmaktan kaçınma ilkesi burada da dikkate alınır, kayıt için gerekli veriler yıldız işaretiyle (*) zorunlu alanlar olarak işaretlenir. Bunlar örn. şifre, şifre tekrarı ve e-posta adresi gibi verilerdir.

Çevrimiçi alışveriş mağazamızdaki siparişlerde teslimat için fatura adresi ile ilgili bilgilere de (hitap şekli, ad, soyadı, adres) ihtiyacımız bulunmaktadır. Teslimat adresi, fatura adresinden farklı olması durumunda, yukarıda sözü geçen bilgiler teslimat adresi için de sağlanmalıdır.

Web sitemize kaydolma sırasında, kullanıcının IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir (teknik arka plan verileri). “Şimdi kaydolun” tuşuna tıkladığınızda, verilerinizin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

Lütfen dikkat: Belirttiğiniz şifre tarafımızdan şifrelenmiş biçimde saklanmaktadır. Şirketimiz çalışanları bu şifreyi okuyamaz. Dolayısıyla şifrenizi unutursanız, size bu konuda yardımcı olamazlar.

Bu durumda, “Şifremi unuttum” işlevini kullanarak size e-posta yoluyla otomatik olarak oluşturulmuş yeni bir şifre gönderilmesini sağlayın. Hiçbir çalışanımız, sizden şifrenizi telefonla veya yazılı olarak istemeye yetkili değildir. Bu nedenle, size böyle sorular yöneltilirse, asla şifrenizi belirtmeyin.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, verileriniz daha sonra kullanılmak üzere korunaklı müşteri alanında saklanır. Kullanıcı adı olarak e-posta adresinizi ve şifrenizi kullanarak web sitemizde oturum açtığınız anda, bu veriler web sitemizde gerçekleştireceğiniz işlemler için kullanıma sunulur (örn. çevrimiçi mağazamızdaki siparişler için). Sipariş geçmişinde gerçekleştirilen siparişler görülebilir. Fatura veya teslimat adresinizdeki değişiklikleri burada belirtebilirsiniz.

Kayıt olmuş kişiler, sipariş geçmişinde fatura veya teslimat adresinde değişiklik / düzeltme yapabilir. Değişiklik / düzeltmeleri müşteri servisi de memnuniyetle yapacaktır. Elbette kaydınızı veya müşteri hesabınızı iptal edebilir veya silebilirsiniz. Bunun için müşteri servisimizle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

d) Facebook Connect üzerinden kayıt

Doğrudan web sitemize kaydolmak yerine, Facebook Connect üzerinden de kayıt olabilirsiniz. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook şirketidir, adresi: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda.

Facebook Connect üzerinden kaydolmaya karar verirseniz ve “Facebook ile oturum aç” / “Facebook ile bağlan” tuşuna tıklarsanız, otomatik olarak Facebook platformuna yönlendirilirsiniz. Orada kullanım verilerinizle oturum açabilirsiniz. Bunun sonucunda Facebook profiliniz, web sitemiz / hizmetlerimizle ilişkilendirilmiş olur. Bu bağlantı üzerinden Facebook’ta saklanan verilerinize erişmemiz mümkün olur. Bunlar esas olarak:

 • Teknik tanımlayıcı (Facebook ID)
 • Kapak resmi
 • Tam adı
 • Yaş aralığı
 • Profil linki
 • Cinsiyet
 • Saat dilimi
 • Kullanılan dil
 • Profil resmi
 • Son profil güncellemesinin zaman kaydı
 • Doğrulama durumu
 • E-posta adresi

Kaynak: developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Bu bilgiler üzerinden hesabınızı oluşturmak, sunmak ve kişiselleştirmek için aşağıdaki verileri kullanırız:

 • Ad
 • Soyadı
 • E-posta adresi
 • Teknik tanımlayıcı (Facebook ID)

Ayrıntılı bilgi için Facebook Kullanım Koşulları ve Facebook Gizlilik Politikasına bakın. Bunları şu adreslerde bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ ve https://www.facebook.com/legal/terms/. Bu hizmet sağlayıcı ile gerekli veri koruma anlaşması yapılmıştır.

e) Çevrimiçi iş başvurularında aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

uvex group’ta çalışmaya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Verilerinizin öneminin bilincindeyiz ve iş başvurusu formunda sağladığınız kişisel verileri, yalnızca başvuru sürecini etkin ve doğru bir şekilde yürütmek ve başvuru sürecinde sizinle iletişime geçmek amacıyla işliyoruz. Veriler sizin rızanız olmadan üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

İş başvurusu formu için sizden kişisel bilgilerinizi vermeniz rica edilecektir. Bu bağlamda aşağıdaki veriler toplanır:

 • Hitap şekli
 • Unvan
 • Ad, soyadı
 • Adres
 • İletişim bilgileri
 • Doğum tarihi
 • Hedeflenen pozisyon veya faaliyet alanı
 • Başvuru videosu (istenirse)
 • İstenilen maaş
 • İşe başlama zamanı
 • Nereden uvex group’un farkına vardığınıza dair bilgi
 • Portal üzerinden yüklediğiniz belgeler (örn. ön yazı, özgeçmiş)
 • Ayrıca kamuya açık veri tabanlarından (örneğin meslek ağları) yasal yollarla elde ettiğimiz verileri kullanırız.

Bu bağlamda veri tasarrufu ve gereksiz veri oluşturmaktan kaçınma ilkesini göz önünde bulundurarak, sizden yalnızca iş başvurusu belgelerinizi eksiksiz olarak gözden geçirmemiz için gereken verileri (zorunlu alanlar) sağlamanızı isteriz. Bunlar: Hitap şekli, ad ve soyadı, iletişim bilgileri, hedeflenen pozisyon veya faaliyet alanı, nereden uvex group’un farkına vardığınıza dair bilgi, ön yazı ve özgeçmiş. Bu zorunlu alanlar bir * (yıldız) ile işaretlenmiştir. Ayrıca teknik nedenlerle ve yasal güvence için IP adresiniz de işlenir.

Bu veriler olmadan maalesef iş başvurusu belgelerinizi inceleyemiyoruz, dolayısıyla bu durumda başvuru sistemimiz iş başvurusu belgelerinizi yüklemenize izin vermemektedir. Elbette, iş başvurusu formunda isteğe bağlı bilgi sağlama seçeneğiniz vardır.

Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini mümkün olan en iyi şekilde korumak için gerekli olan güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Başvuru sistemimiz iş başvurusu belgelerinizi şifreleyerek bize aktarır.

Verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda başvuru süreci tamamlanana ve ilgili mühletler sona erene kadar, en fazla ilgili kararın alınmasından sonraki altı ay boyunca saklarız. Ancak iş başvurusu belgelerinizi bizde daha uzun bir süre için saklı tutulması ve bunları profilinize uyan diğer açık pozisyonlarla karşılaştırılmasını sağlama seçeneğiniz de vardır.

Bunun için iş başvurusu belgelerinizi yüklemeden önce, ilgili onay kutusuna tıklayarak bu konuda bize verebileceğiniz rızanız gereklidir. Bu durumda verilerinizi 12 ay boyunca saklarız. Elbette rıza beyanınızı, geleceğe dönük geçerli olmak üzere istediğiniz zaman bir neden belirtmeksizin, +49 (0)911/9736 1573 nolu telefon üzerinden veya recruiting@uvex.de adresinden e-posta yoluyla veya UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Personalmanagement (İK Yönetimi), Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Almanya adresinden posta ile bize ulaşarak geri alabilirsiniz.

f) Ayrıca Xing üzerinden yapılan çevrimiçi iş başvurularında aşağıdaki verileri de işliyoruz:

Çevrimiçi başvuru portalımız üzerinden veya iş başvurunuzu doğrudan e-posta veya posta yoluyla bize göndermeye alternatif olarak, sosyal paylaşım ağı Xing’teki kayıtlı profilinizi kullanarak Xing üzerinden de bize başvurabilirsiniz.

Bu seçeneği kullanırsanız, yukarıda Madde 12.e’te belirtilen veriler işlenecektir:

Sosyal paylaşım ağı Xing’in kendi menfaatleri gereği, başka verilerin de Xing tarafından işlenebileceğini belirtmek isteriz. Xing tarafından verilerin toplanmasının amacı, kapsamı, işlenmesi ve kullanımı ve ayrıca bu konudaki haklarınız ve kişisel gizliliğinizi korumaya yarayan gerekli ayarlamaları içeren veri koruma bildirimine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung?sc_o=navigation_footer.

g) E-bültenlerimizde aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

Web sitemiz üzerinden ücretsiz e-bültenlerimize abone olabilirsiniz.

E-bülten kaydı sırasında aşağıdaki veriler toplanır:

 • Ad, soyadı
 • “Özel şahıs, ticari müşteri, bayi olarak kayıt” seçimi
 • E-posta adresi
 • İnternet hizmet sağlayıcınız tarafından atanan IP adresi
 • Gömülü izleme pikselinin sağladığı analiz verileri (e-bülteninin açıldığı zaman, erişilen linkler)

E-bültenimize kayıt olurken verdiğiniz e-posta adresi ve adınız kişiselleştirilmiş e-bülteni göndermek için kullanılır.

Veri tasarrufu ve gereksiz veri oluşturmaktan kaçınma ilkesi burada dikkate alınır, yalnızca e-posta adresi zorunlu alan olarak işaretlenir. Ayrıca e-bültenini sipariş ettiğinizde teknik nedenlerle ve yasal güvence için IP adresiniz de işlenir.

E-posta ile e-bülten gönderiminde double-opt-in yöntemi olarak adlandırılan çift aşamalı üyelik sürecini kullanıyoruz. Bunun anlamı, e-bülten hizmetini etkinleştirmemizi önceden açıkça onaylarsanız, ancak o zaman size e-posta yoluyla reklam gönderileceğidir. Bu bağlamda size bir bildirim e-postası göndererek ve bu e-postada bulunan bir linke tıklamanızı ve bu e-posta adresinden e-bültenimizi almak istediğinizi onaylamanızı istiyoruz.

Elbette, e-bülteninde verilen abonelikten çıkma seçeneğini kullanarak istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilir ve böylece vermiş olduğunuz rıza beyanını geri alabilirsiniz. Bundan başka, her zaman doğrudan web sitemiz üzerinden e-bülteni gönderiminden çıkmak da mümkündür.

E-bültenimize izleme pikseli de eklenmiştir. Bu, doğrudan e-bültenine entegre edilmiş küçük bir grafiktir. İzleme pikseli yardımıyla, e-bülteninin erişim alanını ve başarısını istatistiksel olarak kaydetmemiz mümkün olmaktadır. Bu değerlendirmeyi yürütmek için, izleme pikseli aşağıdaki veriler toplar:

 • E-bültenin açılma zamanı
 • E-bülten üzerinden erişilen linkler

İzleme pikselinin kullanım amacı, e-bülteni gönderimini optimum seviyede tutmak ve e-bülteni içeriğini mümkün olan en iyi şekilde kullanıcının ilgi alanlarına uyarlamaktır.

E-bülten almayı kabul ettiğinizde bu izniniz izleme pikselinin kullanımını da içerir. E-bülten gönderimini abonelik iptal linki veya web sitemiz üzerinden iptal ederseniz, izleme pikseli tarafından toplanan verileriniz de silinecektir.

h) Çevrimiçi bloğumuzda aşağıdaki verileri topluyor ve işliyoruz:

Web sitemizdeki blog postlarımıza kayıtlı kullanıcılara yorum bırakma ve mevcut yorumları yanıtlama fırsatı sunuyoruz.

Bu bağlamda aşağıdaki veriler toplanır:

 • Kullanıcı yorumları
 • Yorum tarihi, saati
 • Seçilen kullanıcı adı veya isim
 • E-posta adresi
 • İnternet hizmet sağlayıcınız tarafından atanan IP adresi

Bu bağlamda bloğumuzdaki yorumların ilgili kullanıcı tarafından seçilen kullanıcı adı (rumuz) ve giriş tarihi belirtilerek görüntülendiğini belirtmek isteriz.

IP adresinin saklanması, bir yorumun üçüncü tarafların haklarını ihlâl etmesi veya hukuka aykırı bir içeriğin yayınlanması durumunda, uvex group için yasal güvence oluşturmaya yöneliktir.

Yasal talimatlar nedeniyle veya uvex group’un yasal haklarını talep ve dava etmek veya savunmak için gerekli olmadıkça, blog bağlamında toplanan kişisel verileri üçüncü taraflara aktarmayacağız.

13. Ödeme sistemleri (AB GVKT madde 6, fıkra 1, bentler a, b), kredibilite değerlendirmesi (AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent f)

Çevrimiçi alışveriş mağazamızda fatura karşılığı, kredi kartı, PayPal veya bankaya otomatik ödeme talimatı (SEPA bazlı otomatik ödeme prosedürü) ile ödeme yapabilirsiniz. Bu amaç doğrultusunda siparişinizi ve ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için ilgili ödeme ile ilgili veriler toplanır. Buna ek olarak, IP adresiniz teknik nedenlerle ve yasal güvence için işlenir.

Burada veri tasarrufu ve gereksiz veri oluşturmaktan kaçınma ilkesini göz önünde bulundurarak, sizden, yalnızca ödeme işlemlerini yürütmek ve bununla sözleşmeyi işleme koymamız için zorunlu olan veya yasal olarak toplamakla yükümlü olduğumuz verileri sağlamanız istenir.

Bu veriler olmazsa, sözleşmenin gerekliliklerini yerine getiremeyeceğimizden, ne yazık ki sözleşmenin kurulmasını reddetmek zorunda kalacağız.

Ödeme sistemimiz, verilerinizin korumalı aktarımını sağlamak için SSL şifreleme kullanır.

Fatura karşılığı ödeme ile ilgili not: Çevrimiçi alışveriş mağazamızda fatura ödeme yöntemini seçerseniz, bir kredibilite sorgusu gerçekleştireceğiz. Bu amaçla, kredi itibarı veya temerrüt risklerinin belirlenmesine yönelik kredibilite ile ilgili veriler, Schufa (Genel Kredi Koruma Kuruluşu), kredi raporlama kuruluşları veya kredi sigorta şirketleri üzerinden toplanır.

Kredi kartı üzerinden ödeme ile ilgili not: Kredi kartı üzerinden ödemelerde her zaman olduğu gibi, kredi kartı bilgileri kontrol edilir.

PayPal’a ilişkin not: PayPal, PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Grubuna bağlı bir şirkettir, adresi: 
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg. İlgili kişi, çevrimiçi alışveriş mağazamızdaki sipariş işlemi sırasında ödeme seçeneği olarak “PayPal”ı seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak PayPal’a aktarılacaktır. Bu ödeme seçeneğinin seçimiyle ilgili kişi, ödeme işlemi için gerekli kişisel verilerin aktarılmasına onay vermiş olur. PayPal’a iletilen kişisel veriler genellikle, ad, soyadı, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemi için gereken diğer verilerdir. Satış sözleşmesini işlemek için, söz konusu siparişe ilişkin kişisel veriler de gerekli olur. PayPal’ın gizlilik politikasına ilişkin ayrıntıları şu adreste bulabilirsiniz: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (25 Mayıs 2018'den itibaren yasal durum için).

Otomatik ödeme prosedürü ile ilgili not: Bankaya otomatik ödeme talimatında olduğu gibi, söz konusu tutarı hesabınızdan çekmek için hesap bilgileriniz toplanır.

14. Otomatikleştirilmiş bireysel kararlar

Karar vermeye yönelik tamamen otomatikleştirilmiş veri işleme prosedürleri kullanmıyoruz.

15. Çerezler (AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent f)

Web sitemizde çeşitli yerlerde çerezler kullanılır. Çerezler, internet hizmetimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye yarar. Çerezler, bilgisayarınızda yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen (yerel olarak sabit sürücünüze) küçük metin dosyalarıdır.

Meşru menfaatimiz nedeniyle (AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent f), web sitemizin işletimini ve işlevselliğini güvence altına almak için teknik açıdan gerekli olan çerezleri kullanırız. Ayrıca meşru menfaatimize dayanarak web sitemizi, web tarayıcınızın standart dili ve IP adresiniz temelinde büyük olasılıkla kullandığınız dilde görüntülememize yarayan çerezleri de kullanırız.

İlgili amaca bağlı olarak farklı çerezler de kullanırız, örneğin oturum bittikten sonra da (kalıcı çerezler, örneğin devre dışı bırakma çerezleri) bilgisayarınızda saklı kalan çerezler veya tarayıcı kapatıldığında silinen çerezler (oturum çerezleri - bunlar yalnızca bir tarayıcı oturumu için geçerlidir) gibi.

Ayrıca rıza beyanınızı alarak, başka çerezlerden de yararlanırız. Bu çerezler, kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandığını analiz etmemize olanak tanır. Böylece web sitemizin içeriğini ziyaretçilerin gereksinimlerine göre tasarlayabiliriz. Buna ek olarak, çerezler belirli bir reklamın verimliliğini ölçmemize ve bunu tematik olarak kullanıcı ilgi alanlarına göre yerleştirmemizi sağlar. Buradaki yasal dayanak sizin verdiğiniz onaydır (AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent a).

Bunun için verdiğiniz rıza beyanını, elbette bent 23.c uyarınca, herhangi bir neden belirtmeksizin devre dışı bırakma fonksiyonu üzerinden geri alabilirsiniz.

Bu web sitesindeki gömülü çeşitli çerezleri ve ilgili araçları kontrol etmek için Google Ireland Limited şirketinin, adresi: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda (“Google”), Google Etiket Yöneticisini (GTM) kullanıyoruz. Google Etiket Yöneticisi, bir arayüz aracılığıyla web sitesindeki etiketleri yönetmek ve bunları tetiklemek için kullanılır. Google Etiket Yöneticisi sadece web sitesinde kullanılan etiketler üzerinde etkilidir ve kendisi kişisel verileri toplamaz. Google Etiket Yöneticisi, kullanıcıların cihazlarında herhangi bir çerez yerleştirmez. Ancak Google Etiket Yöneticisinin yönettiği etiketlerin kendilerinin çerez oluşturması üzerinde bir etkisi yoktur. Alan adı veya çerez düzeyinde bir devre dışı bırakma yapılırsa, bu işlem, Google Etiket Yöneticisi üzerinden uygulamaya geçirilen tüm izleme etiketleri için geçerli olur.

Çoğu web tarayıcısında bu çerezler otomatik olarak kabul edilir. Elbette kendi cihazınızda bu çerezlerin kullanımını manuel olarak, tarayıcınızın ayarları üzerinden veya bir yazılımla devre dışı bırakabilir, kısıtlayabilir veya bunları silebilirsiniz.

Lütfen dikkat: Çerez ayarını devre dışı bırakırsanız, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

16. Kullanıcı profillerinin oluşturulması veya işlevsel olmayan çerezlerin kullanımı (AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent a)

Web sitemizde aşağıda sıralanan araçları ve hizmetleri kullanmaktayız. Buradaki kullanımın yasal dayanağı, web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde görüntülenen çerez onay penceresi üzerinden verdiğiniz rıza beyanıdır. Bu bağlamda kullanılan araçlar ve hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgi, aşağıdaki paragraflarda yer almaktadır.

Elbette verdiğiniz rıza beyanını istediğiniz zaman geri alabilirsiniz, bunun için, web tarayıcınıza kaydedilen devreye alma çerezini manuel olarak veya uygun bir yazılım kullanarak silmeniz ve ardından web sitemizi yeniden yüklemeniz veya aşağıda belirtilen araçlardaki devre dışı bırakma linklerinden birine tıklamanız yeterli olacaktır.

a) Facebook Custom Audiences (Özel Hedef Kitleler) kullanımı (“ziyaretçi eylem pikselleri”)

Bu web sitesi, Facebook Ireland Ltd. şirketi, adresi: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda, tarafından işletilen Facebook sosyal paylaşım ağının “Facebook pikselini” kullanmaktadır.

Buradaki veri işlemenin yasal dayanağı, GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca buna dair vermiş olduğunuz rıza beyanıdır.

Facebook pikselinin yardımıyla Facebook, bir yandan internet sitemizin ziyaretçilerini reklamların sunumu (“Facebook reklamları”) için hedef kitle olarak belirleyebilir. Facebook pikselini bu doğrultuda kullanıyoruz, böylece tarafımızdan devreye alınan Facebook reklamlarının, sadece internet sitemize ilgi duyabilecek Facebook veya Instagram kullanıcılarına veya Facebook’a bildirdiğimiz belli bazı özelliklere (örneğin ziyaret edilen web sitelerine göre saptanan belirli konulara veya ürünlere duyulan ilgi) sahip olan kişilere (Custom Audiences/Özel Hedef Kitleler) gösterilmesi sağlanır.

Facebook pikseli, web sitemizi ziyaret ettiğinizde doğrudan Facebook tarafından yerleştirilir ve sizin cihazınıza bir çerez kaydedebilir. Web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook’a giriş yaptıysanız veya daha sonra Facebook’ta oturum açarsanız, internet sitemize yaptığınız ziyaret sizin profilinizde işaretlenecektir. Bu bilgiler, “Facebook” sosyal paylaşım ağındaki mevcut bir hesabınız nedeniyle Facebook’un sizinle ilgili olarak sakladığı daha birçok verinin yardımıyla size kişisel olarak atanabilir.

Bundan başka Facebook pikseli yardımıyla, kullanıcıların bir Facebook reklamına tıkladıktan sonra web sitemize yönlendirilip yönlendirilmediğine (“Conversion - dönüşüm” olarak adlandırılır) bakarak, Facebook reklamlarının istatistiksel ve pazar araştırması amaçlarına yönelik etkinliğini de anlayabiliriz.

Bunun yanı sıra Facebook pikseli veya ilgili çerez aracılığıyla sağlanan bilgiler, Facebook tarafından da toplanabilir ve bu bilgiler Facebook’un kendi reklam amaçlarının yanı sıra üçüncü taraf reklam amaçları için de kullanılabilir. Facebook örneğin bir web sitesindeki sörf davranışınızı baz alarak ilgi alanlarınıza saptayabilir ve bu bilgileri üçüncü tarafların teklifleri ile ilgili reklamları göstermek için kullanabilir. Ayrıca Facebook, piksel / ilgili çerez aracılığıyla toplanan bilgileri, Facebook’un sizin hakkınızda diğer web siteleri üzerinden ve/veya “Facebook” sosyal paylaşım ağının kullanımıyla bağlantılı olarak topladığı diğer bilgilerle birleştirebilir ve Facebook Ireland Limited şirketinde sizinle ilgili bir profile kaydedilebilir. Bu profil, reklam amaçları doğrultusunda kullanılabilir.

Facebook pikseli yardımıyla bir Facebook reklamını gördükten veya ona tıkladıktan sonra birkaç web sayfasındaki davranışlarınız izlenebilir. Bu prosedür, Facebook reklamlarının istatistiksel ve pazar araştırması amaçlarına yönelik etkinliğini ölçmek için kullanılır ve ilerideki reklam gösterimlerini optimum seviyeye getirilmesine yardımcı olabilir.

Buna ek olarak Facebook pikselinin kullanımında, “genişletilmiş karşılaştırma” ek işlevinden yararlanırız, bu kapsamda veriler, hedef kitlelerin (“Custom Audiences/Özel Hedef Kitleler” veya “LookAlike Audiences/Benzer Hedef Kitleler“) oluşturulması için şifrelenir ve Facebook’a aktarılır.

Verilerin Facebook tarafından işlenmesi, Facebook Veri İlkesi çerçevesinde gerçekleşir: https://www.facebook.com/policy. Facebook pikseli ve bunun nasıl çalıştığına ilişkin spesifik bilgileri burada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Kişisel verilerinizin, gerektiğinde ABD’ye aktarılabileceğini belirtmek isteriz. Bu hizmet sağlayıcı ile gerekli veri koruma anlaşması yapılmıştır.

b) Google Analytics kullanımı

Bu web sitesinde Google Inc. şirketinin, adresi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanılır.

Google Analytics, web sitesi kullanımının analizini sağlayan çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullandığınızda, ilgili çerez tarafından oluşturulan veriler, genellikle ABD’de bulunan bir Google sunucusuna gönderilip, orada saklanır.

Bu internet sayfasının IP anonimleştirme özelliğini etkinleştirdiğinizde, söz konusu gönderimden önce IP adresiniz Google tarafından AB üyesi ülkelerde veya Avrupa Ekonomi Alanına taraf ülkelerde kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda, IP adresiniz Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılıp orada kısaltılacaktır.

Google bu bilgileri, bu web sitesi sahibinin adına, web sitelerini nasıl kullandığınızı değerlendirmek ve web sitesi operatörlerine web sitesi etkinlik raporlarını bildirebilmek ve ayrıca web sitesi kullanımı ve internet hizmetleri ile ilgili diğer hizmetleri sağlayabilmek için kullanacaktır. Google Analytics tarafından, tarayıcınızdan aktarılan IP adresiniz, Google’a ait diğer bilgiler ile bir araya getirilmez.

Bu hizmet sağlayıcı ile gerekli veri koruma anlaşması yapılmıştır.

Google Analytics kullanımının yasal dayanağı, AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca bilgilendirildikten sonra vermiş olduğunuz rızanızdır.

Kullanıcıların kişisel verileri 38 ay sonra silinir veya anonim hale getirilir.

Kullanım koşulları ve gizlilik bildirimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi, https://www.google.com/analytics/terms/de.html ve https://policies.google.com/?hl=de adreslerinde bulabilirsiniz.

Tarayıcınızda gerekli ayarları seçerek, çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerini tam kapsamıyla kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.

Ayrıca ilgili çerez tarafından oluşturulan bu web sitesinin kullanımınıza ait bilgilerin (IP adresiniz de dahil olmak üzere), Google’a gönderilip orada işlenmesini de engelleyebilirsiniz, bunun için yapmanız gereken, aşağıdaki linkte bulunan tarayıcı eklentisini indirip, kurulumunu sağlamanızdır: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tarayıcı eklentisine alternatif olarak veya mobil cihazlardaki tarayıcılarda, Google Analytics’in ileride bu web sitesi üzerinden veri toplamasını önlemek için, aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Bunun üzerine cihazınızda bir devre dışı bırakma çerezi oluşturulur. Çerezlerinizi silerseniz, bu linke yeniden tıklamanız gerekecektir.

Ayrıca bu web sitesinde, IP adreslerinin anonim olarak toplanmasını (IP maskeleme) sağlamak üzere Google Analytics’in “gat._anonymizeIp ()” kodu ile genişletildiğini belirtmek isteriz.

c) Google Ads (reklamlar) ve Remarketing (yeniden pazarlama) kullanımı

Google Ireland Limited şirketinin, adresi: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda (“Google”) Google Ads (eski adıyla Google AdWords) reklam hizmetini kullanıyoruz.

Web sitemizde aktif olarak kullanılan Google Görüntülü Reklam Ağı (Google Display Network), Alışveriş (Shopping) ve Arama (Search) yöntemleri üzerinden Google’a yerleştirilen reklamlarla olan etkileşimleriniz ölçülür. Bunun için Google tarafından yerleştirilen web reklamlarımızdan birine tıkladığınızda, tarayıcınıza bir çerez kaydedilir. Bu çerez, reklamda tanıtılan ürünle ilgili etkinliğinizi izlemek için kullanılır (Google Dönüşüm İzleme). Bu verilerin yardımıyla reklam kampanyalarımızın etki gücünü ölçeriz.

Bu süreçte sizden aşağıdaki veriler toplanmaktadır: Benzersiz kimlik no’su, size görüntülenen reklamların sayısı / sıklığı (reklam gösterimleri) ve gerçekleştirdiğiniz eylemler / tıklamalar.

Ayrıca Google Ads hizmetinde yer alan yeniden pazarlama (Remarketing) işlevini de kullanıyoruz. Yeniden pazarlama işlevi sayesinde web sitemizin kullanıcılarına, onların ilgi alanlarına göre Google reklam ağındaki diğer web sitelerinde (“Google Reklamları” olarak adlandırılan, Google Arama veya YouTube’da veya diğer web sitelerinde) reklamlarımızı sunabiliriz. Bunun için kullanıcıların web sitemizdeki etkileşimleri -örneğin ilgisini çeken teklifler- analiz edilir ve bunu baz alarak web sitemizi ziyaret ettikten sonra diğer sitelerdeki kullanıcılara da hedef odaklı reklamlar göstermek mümkün olur. Bu bağlamda Google, belirli Google hizmetlerini veya Google Görüntülü Reklam Ağında yer alan web siteleri ziyaret eden kullanıcıların tarayıcılarında birer numara atar. “Çerez” olarak adlandırılan bu numara aracılığıyla kullanıcıların ziyaretleri kaydedilir. Bu numara, belli bir cihazdaki bir web tarayıcısının benzersiz şekilde tanımlanması için kullanılır ve bir kişiyi tanımlamak için kullanılmaz.

Google Etiket Yöneticisi, çeşitli etiketleri yönetmek ve kumanda etmeye yarar. Bunun için tarayıcınıza bir çerez yerleştirilir. Etiket yöneticisi, sadece diğer etiketleri yönetir ve kendisi herhangi bir veri toplamaz.

Google araçlarının kullanımı, AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca sizin rıza beyanınıza bağlıdır. Verdiğiniz rıza beyanını https://adssettings.google.com linkine tıklayarak istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rıza iptali, yalnızca bu eylemin oluşturulduğu cihaz ve web tarayıcısı için geçerlidir, dolayısıyla gerekirse tüm cihazlarınızda işlemi tekrarlamalısınız. Devre dışı bırakma çerezini silerseniz, veri aktarımı için yeniden rıza beyanınız istenecektir.

Ayrıca tarayıcınızı yapılandırarak, üçüncü taraf reklamlarını da önleyebilirsiniz. Ayrıca, yaygın web tarayıcıları için karşılık gelen bir eklentiyi buradan https://support.google.com/ads/answer/7395996 indirip yükleyerek, Google’ın sizi izlemesini kalıcı olarak engelleyebilirsiniz.

Verileriniz, değerlendirme için Google’a gönderilmektedir. Bir Google hesabınız olduğu sürece, Google, izleme işleminden elde edilen verileri birleştirebilir.

Bu web sitesini kullandığınızda, ilgili çerez tarafından oluşturulan veriler, genellikle ABD’de bulunan bir Google sunucusuna gönderilip, orada saklanır. Bu hizmet sağlayıcı ile gerekli veri koruma anlaşması yapılmıştır.

Bu prosedürle elde edilen veriler, artık amaçlarımız için gerekli olmadıklarında silinir. Bizim için 12 aylık bir sürenin geçmesinden sonra, bu durum söz konusudur.

Google ve Google’ın gizlilik bildirimi hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.google.com/privacy/ads/

d) Google AdSense kullanımı

Bu web sitesinde, Google Ireland Limited şirketinin, adresi: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ("Google") bir internet hizmeti olan Google AdSense kullanılır.

Bu hizmet, üçüncü taraf sitelerine, bu sitelerin içeriklerine uygun reklamların görüntülenmesi amacıyla reklam içeriklerinin aktarılmasını sağlar. Burada ayrıca, bireysel kullanıcı profilleri oluşturularak, web sitesi kullanıcısının ilgi alanına dayalı hedefleme de sağlanır.

Google AdSense kullanımı ile web sitemizde ziyaretçiye özel reklamlar göstermemiz mümkün olmaktadır.

Google AdSense’in işletimi için kullanıcının cihazında yerleştirilen çerezler kullanılır; Google, ziyaretçiler tarafından web sitemizin kullanımının analizini bu çerezler üzerinden sağlar. Web sitemizi veya Google AdSense’in gömülü olduğu alt sayfalarını her ziyaret ettiğinizde, kullanıcının internet tarayıcısından IP adresi gibi kişisel verileri Google’a iletmesi istenir. Bu ise Google’a, diğer işlemlerin yanı sıra ziyaretçilerin nereden geldiğini belirlemesine ve ilgili komisyonun hesaplamasına olanak tanır.

Ayrıca Google AdSense, istatistiksel değerlendirmeler amacıyla günlük dosyalarının analizlerini yapabilmek için izleme pikselleri, yani web sitesine entegre minyatür grafikler kullanır. Bu değerlendirmelere dayanarak Google, örneğin bir web sitesinin bir kullanıcı tarafından açılıp açılmadığını, ne zaman ve ne kadar süreyle açık kaldığını veya kullanıcının başka hangi linklere tıkladığını saptayabilir. Bu, aynı zamanda web sitemize olan ziyaretçi akışının izlenmesini de sağlar.

Google AdSense çerezi cihazınızda yerleştirilmiş olduğu sürece, görüntülenen reklam içeriklerinin toplanması ve faturalandırılması için gerekli olan IP adresi gibi bazı kişisel verileriniz, çoğunlukla ABD’de bulunan Google sunucularına iletilir. Ayrıca bu veriler Google tarafından üçüncü taraflara da aktarılabilir. Bu hizmet sağlayıcı ile gerekli veri koruma anlaşması yapılmıştır.

Bir Google hesabınız olduğu sürece, Google, izleme işleminden elde edilen verileri birleştirebilir.

Google tarafından gerçekleştirilen veri işlemeyle ilgili daha ayrıntılı bilgileri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/, Google’ın gizlilik bildirimi hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.google.com/privacy/ads/.

Google araçlarının kullanımı, AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca sizin rıza beyanınıza bağlıdır. Verdiğiniz rıza beyanını https://adssettings.google.com linkine tıklayarak istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rıza iptali, yalnızca bu eylemin oluşturulduğu cihaz ve web tarayıcısı için geçerlidir, dolayısıyla gerekirse tüm cihazlarınızda işlemi tekrarlamalısınız. Devre dışı bırakma çerezini silerseniz, veri aktarımı için yeniden rıza beyanınız istenecektir.

Bundan başka, tarayıcınızı yapılandırarak, üçüncü taraf reklamlarını da önleyebilirsiniz. Ayrıca, yaygın web tarayıcıları için karşılık gelen bir eklentiyi buradan https://support.google.com/ads/answer/7395996 indirip yükleyerek, Google’ın sizi izlemesini kalıcı olarak engelleyebilirsiniz.

17. Sosyal paylaşım ağlarının sosyal eklentileri

Bu web sitesine sosyal paylaşım ağlarından çeşitli eklentiler entegre edilmiştir. Örnek olarak, Facebook’tan “Beğen butonu” veya çeşitli ağlardan “Paylaş butonlarını” söyleyebiliriz.

Entegre edilmiş sosyal medya bileşenlerinden birini kullandığınızda, bu bileşen, ilgili sosyal ağ ile doğrudan bir bağlantı oluşturur. Eklentinin içeriği, ilgili sosyal paylaşım ağı tarafından doğrudan kendi tarayıcısına aktarılır ve buradan web sitesi ile bir bağlantı kurulur.

Bu eklentiler, bilgisayar dergisi c’t tarafından geliştirilen ve “Shariff çözümü” olarak adlandırılan bir yöntem kullanılarak web sitemize entegre edilmektedir. Bunun anlamı:

Olağan sosyal medya bileşenleri, bir internet sayfasının her çağrılışında kullanıcı verilerini aktarır ve sosyal ağlara, sörf davranışınız (kullanıcı izleme) hakkında kesin bilgiler verir. Bunun için ilgili ağda oturum açmanıza veya o ağa üye olmanıza gerek yoktur.

Shariff’in sosyal medya bileşenleri ise, web sitesi ziyaretçisinden sosyal paylaşım ağı arasında bir doğrudan bağlantıyı, sadece bu ziyaretçi aktif olarak ilgili butona tıkladığında kurar. Ayrıntılı bilgileri www.heise.de adresinde bulabilirsiniz.

İlgili butonu etkinleştirdiğinizde, verilerin toplanmasına ve ilgili sosyal paylaşım ağına iletilmesine rıza göstermiş olursunuz. Rıza beyanınızı, ilgili sosyal paylaşım ağının web sitesi üzerinden istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Eklentiyi etkinleştirdiğinizde ilgili sosyal paylaşım ağı, web sitemizin ilgili sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Bu sosyal paylaşım ağında oturum açtıysanız, butonu ikinci kez onaylamasanız bile o andan itibaren bu ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Eklentilerle etkileşim içinde olursanız, örneğin “Beğen butonuna” ikinci kez basarsanız veya bir yorum bırakırsanız, ilgili bilgiler doğrudan tarayıcınızdan ilgili sosyal paylaşım ağına gönderilir ve orada saklanır.

İlgili ağ kendisinde hesabınız olmasa bile, sizinle ilgili IP adresi gibi bazı verileri toplayabilir.

Bir sosyal paylaşım ağının web sitemiz aracılığıyla sizinle ilgili veri toplamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce o ağdaki oturumunuzu kapatmalısınız. Ayrıca eklentiler üzerinden tarayıcınıza uygun engelleyiciler kurabilirsiniz.

Sosyal medya bileşenlerini kullanırken verilerin genellikle ABD’ye veya AB dışındaki diğer ülkelere aktarıldığını belirtmek isteriz. İlgili hizmet sağlayıcıları ile gerekli veri koruma anlaşmaları yapılmıştır.

a) Twitter ağı bileşenlerinin entegrasyonu

Web sitemiz, Twitter International Company şirketi, adresi: The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, İrlanda (“Twitter”) tarafından işletilen Twitter sosyal paylaşım ağının bileşenlerini (burada: “Twitter butonu”) kullanır.

İnternet sitemizde bu tür bir eklenti içeren herhangi bir butona tıklarsanız, bu eklentinin aktif olduğu tarayıcınız, Twitter sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Butonun içeriği, Twitter tarafından doğrudan kendi tarayıcısına aktarılır ve buradan web sitesi ile bir bağlantı oluşturur. Bu durumda, Twitter’ın söz konusu butonla topladığı veri hacmi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur, ancak IP adresinizin de kaydedileceğini varsayıyoruz.

Twitter verilerin toplanmasının amacı, kapsamı, işlenmesi ve kullanımı ve ayrıca bu konudaki haklarınız ve kişisel gizliliğinizi korumaya yarayan gerekli ayarlamaları içeren veri koruma bildirimine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://twitter.com/de/privacy.

b) Instagram ağı bileşenlerinin entegrasyonu

Web sitemiz, Facebook Ireland Ltd. şirketi, adresi: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda (“Facebook”) işletmekte olduğu Instagram sosyal paylaşım ağının, bileşenlerini (burada: “Insta butonu”) kullanır.

İnternet sitemizde bu tür bir buton içeren herhangi bir sayfa çağırırsanız, bu butonun aktif olduğu tarayıcınız, Facebook sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Butonun içeriği, Facebook tarafından doğrudan kendi tarayıcısına aktarılır ve buradan web sitesi ile bir bağlantı oluşturur. Bu durumda, Facebook’un söz konusu butonla topladığı veri hacmi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur, ancak IP adresinizin de kaydedileceğini varsayıyoruz.

Verilerin Facebook tarafından toplanmasının amacı, kapsamı, işlenmesi ve kullanımı ve ayrıca bu konudaki haklarınız ve kişisel gizliliğinizi korumaya yarayan gerekli ayarlamaları içeren Facebook’un veri koruma bildirimine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) LinkedIn ağı bileşenlerinin entegrasyonu

Web sitemiz, LinkedIn Ireland Unlimited Company, adresi: Wilton Place, Dublin 2, İrlanda (“LinkedIn”) tarafından işletilen sosyal paylaşım ağı LinkedIn bileşenlerini (burada: “LinkedIn eklentisi”) kullanır.

İnternet sitemizde bu tür bir buton içeren herhangi bir sayfa çağırırsanız, bu butonun aktif olduğu tarayıcınız, LinkedIn sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Butonun içeriği, LinkedIn tarafından doğrudan kendi tarayıcısına aktarılır ve buradan web sitesi ile bir bağlantı oluşturur. Bu durumda, LinkedIn’in söz konusu butonla topladığı veri hacmi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur, ancak IP adresinizin de kaydedileceğini varsayıyoruz.

Verilerin LinkedIn tarafından toplanmasının amacı, kapsamı, işlenmesi ve kullanımı ve ayrıca bu konudaki haklarınız ve kişisel gizliliğinizi korumaya yarayan gerekli ayarlamaları içeren LinkedIn’in veri koruma bildirimine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Verilerinizin reklam amaçları ve diğer LinkedIn hizmetlerinde kullanımı için olan aboneliğinizi https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls bağlantısı üzerinden iptal edebilirsiniz.

d) Pinterest ağı bileşenlerinin entegrasyonu

Web sitemiz, Pinterest Europe Ltd., adresi: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda (“Pinterest”) tarafından işletilen sosyal paylaşım ağı Pinterest bileşenlerini (burada: “Pinterest eklentisi”) kullanır.

İnternet sitemizde bu tür bir buton içeren herhangi bir sayfa çağırırsanız, bu butonun aktif olduğu tarayıcınız, Pinterest sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Butonun içeriği, Pinterest tarafından doğrudan kendi tarayıcısına aktarılır ve buradan web sitesi ile bir bağlantı oluşturur. Bu durumda, Pinterest’in söz konusu butonla topladığı veri hacmi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur, ancak IP adresinizin de kaydedileceğini varsayıyoruz.

Verilerin Pinterest tarafından toplanmasının amacı, kapsamı, işlenmesi ve kullanımı ve ayrıca bu konudaki haklarınız ve kişisel gizliliğinizi korumaya yarayan gerekli ayarlamaları içeren Pinterest’in veri koruma bildirimine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: www.pinterest.de/_/_/policy/privacy-policy/.

e) Xing ağı bileşenlerinin entegrasyonu

Web sitemiz, New Work SE şirketi, adresi: Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya (“Xing”) tarafından işletilen sosyal paylaşım ağı Xing bileşenlerini (burada: “Xing eklentisi”) kullanır.

İnternet sitemizde bu tür bir buton içeren herhangi bir sayfa çağırırsanız, bu butonun aktif olduğu tarayıcınız, Xing sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Butonun içeriği, Xing tarafından doğrudan kendi tarayıcısına aktarılır ve buradan web sitesi ile bir bağlantı oluşturur. Bu durumda, Xing’in söz konusu butonla topladığı veri hacmi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur, ancak IP adresinizin de kaydedileceğini varsayıyoruz.

Xing tarafından verilerin toplanmasının amacı, kapsamı, işlenmesi ve kullanımı ve ayrıca bu konudaki haklarınız ve kişisel gizliliğinizi korumaya yarayan gerekli ayarlamaları içeren veri koruma bildirimine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

f) Video portalı YouTube bileşenlerinin entegrasyonu

Web sitemiz, Google Ireland Limited, adresi: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda (“Google”) tarafından işletilen video portalı YouTube bileşenlerini (burada: “YouTube eklentisi”) kullanır.

İnternet sitemizde bu tür bir eklenti içeren herhangi bir sayfa çağırırsanız, bu eklentinin aktif olduğu tarayıcınız, Google sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Çağrılan video, Google tarafından doğrudan kendi tarayıcısına aktarılır ve buradan web sitesi ile bir bağlantı oluşturur. Ayrıca, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi de verilir.

Verilerin Google tarafından toplanmasının amacı, kapsamı, işlenmesi ve kullanımı ve ayrıca bu konudaki haklarınız ve kişisel gizliliğinizi korumaya yarayan gerekli ayarlamaları içeren Google’ın veri koruma bildirimine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

g) Video portal Vimeo bileşenlerinin entegrasyonu

Web sitemiz, Vimeo Inc., adresi: 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD, tarafından işletilen video portalı Vimeo bileşenlerini (burada: “Vimeo eklentisi”) kullanır.

İnternet sitemizde bu tür bir eklenti içeren herhangi bir sayfa çağırırsanız, bu eklentinin aktif olduğu tarayıcınız, Vimeo sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Çağrılan video, Vimeo tarafından doğrudan kendi tarayıcısına aktarılır ve buradan web sitesi ile bir bağlantı oluşturur. Ayrıca, Vimeo sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi de verilir.

Verilerin Vimeo tarafından toplanmasının amacı, kapsamı, işlenmesi ve kullanımı hakkındaki bilgileri içeren Vimeo’nun veri koruma bildirimine https://vimeo.com/privacy üzerinden ulaşabilirsiniz. Kişisel gizliliğinizi korumaya yarayan gerekli ayarlamalar hakkındaki bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Gömülü resimler

Web sitemizde Getty Images International şirketinin, adresi: 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, İrlanda, resimleri entegre edilmektedir.

Getty Images içerikleri, bir gömme kodu (HTML kodu) üzerinden web sitesine entegre edilecek şekilde yerleştirilmektedir. Bu gömme kodu, web sitesi yüklenirken aynı zamanda istenen üçüncü taraf içeriklerinin (resimler) harici bir sunucudan yüklenmesini ve bu web sitesinde kullanıcıya görüntülenmesini sağlar. Bu harici içerikler, söz konusu web sitesi çağrıldığında hemen yüklenir.

Harici sunucunun talep edilen içerikleri kullanıcıya teslim edebilmesi için, ilgili kullanıcının IP adresi, harici sunucunun operatörüne, gerekirse kendi amaçları doğrultusunda kullanabilmesi için aktarılır. Bundan başka Getty Images, gerekirse diğer verileri de toplayabilir, örneğin isteğin geldiği sayfa, kullanılan tarayıcı tipi veya tarayıcı dili gibi.

Getty Images şirketi tarafından IP adresinin yanı sıra hangi verileri toplayacağı ve bu verileri hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldığı üzerinde uvex group’un hiçbir etkisinin olmadığını belirtmek isteriz.

Getty Images üzerinden resimlerin entegre edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgileri, https://www.gettyimages.de/resources/embed adresinde bulabilirsiniz. Getty Images tarafından toplanan veriler ve bunların kullanımına ilişkin bilgiler, Getty Images’in Gizlilik Politikasında yer almakta olup, aşağıdaki link üzerinden görüntülenebilir: https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

19. Web tipografisi

Web sitemizde kullanılan yazı tiplerinin aynı şekilde görüntülenmesini sağlamak amacıyla web tipografisi kullanılır. Burada yazı tipleri, web sayfası bir tarayıcı tarafından çağrıldığında harici bir kaynaktan yüklenir ve geçici olarak tarayıcı ara belleğinde saklanır. Bu sayede kullanılan tarayıcıdan bağımsız olarak web sitemizin tüm cihazlarda aynı tipte ve okunaklı olarak görüntülenmesi güvence altına alınır.

Web sitemizde kullanılan web tipografisinin sağlayıcısı, Monotype GmbH’dır, adresi: Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), web sitesi: www.fonts.com.

Web tipografisine ait yazı tiplerini yükleyebilmek ve görüntüleyebilmek için, ilgili tarayıcının fonts.com sitesinin sunucularına bağlantı kurması gerekir. Bu bağlantıyla birlikte, web sitemize tarayıcınızın IP adresi üzerinden erişildiği bilgisi hizmet sağlayıcıya aktarılır.

Web yazı tiplerinin kullanımının yasal dayanağı, AB GVKT madde 6, fıkra 1, bent f’dir (meşru menfaat).

Tarayıcınız web tipografisinin görüntülenmesini desteklemiyorsa, bu durumda cihazınızın standart yazı tipleri kullanılacaktır ve bu ise görüntü kalitesini bozabilir.

Monotype şirketi, kendi web sitesi, fonts.com’da veri işleme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri yayınlamaktadır: www.fonts.com/info/legal ve www.fonts.com/info/legal/privacy Bu bağlamda fonts.com’un verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanıp kullanmadığı veya nasıl kullanmakta olduğu noktasında herhangi bir etkimizin olmadığını unutmayın.

20. Sosyal medya linkleri

Web sitemizde, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ve Instagram’ın sosyal medya hizmetlerine yönlendiren linkler mevcuttur. İlgili şirket logosundan, bu şirketlerin sosyal medya hizmetlerinin sunulduğu web sitelerine olan linkleri tanıyabilirsiniz. Bu linkleri takip ederseniz, ilgili sosyal medya hizmetindeki uvex group’un kurumsal internet sayfasına erişebilirsiniz. Bir sosyal medya hizmetine giden bir linke tıkladığınızda, o sosyal medya hizmetinin sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu bağlantıda, sosyal medya hizmetinin sunucusuna web sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisi aktarılır. Sosyal medya hizmetinin sağlayıcısına, başka veriler de aktarılır. Bu veriler örneğin:

 • Linkin etkinleştirildiği web sitesinin adresi
 • Web sitesine erişilen veya linkin etkinleştirildiği tarih ve saat
 • Kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi hakkında bilgiler
 • IP adresi

Linkin etkinleştirildiği sırada, ilgili sosyal medya hizmetine daha önce giriş yaptıysanız, bu sosyal medya hizmetinin sağlayıcısı, iletilen verilerden kullanıcı adınızı ve hatta bir olasılıkla gerçek adınızı belirleyebilir ve bu bilgileri sosyal medya hizmeti ile kişisel kullanıcı hesabınıza atayabilir. Ancak, daha önce kullanıcı hesabınızdan çıkış yaparsanız, kişisel kullanıcı hesabınıza bu atama olasılığını ortadan kaldırabilirsiniz.

Sosyal medya hizmetlerinin sunucuları ABD’de ve Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde bulunmaktadır. Bu nedenle veriler, sosyal medya hizmetinin sağlayıcısı tarafından Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde de işleme alınabilir. Bu ülkelerdeki şirketlerin tabi oldukları veri koruma yasalarının, genel olarak Avrupa Birliği üye devletlerindeki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koruma seviyesi ile aynı ölçüde olmadığını lütfen göz önünde bulundurun.

Ve bizim, bu sosyal medya hizmeti sağlayıcıları tarafından yürütülen veri işlemenin kapsamı, türü ve amacı üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığını unutmayın. Web sitemize entegre edilmiş sosyal medya hizmetleri tarafından verilerinizin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi, ilgili sosyal medya hizmetlerinin gizlilik politikalarında bulabilirsiniz.

21. Diğer hizmet sağlayıcılarına olan linkler

Web sitemiz, -açıkça tanınabilir bir şekilde- diğer şirketlerin web sitelerine yönlendiren linkler de içerir. Bu linkler diğer sağlayıcıların web sitelerine yönlendirdiği sürece, bu sitelerin içerikleri üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Dolayısıyla bu sitelerin içerikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bağlantısı verilen sitelerin içeriklerinden, ilgili servis sunucu veya sitenin sahibi sorumludur.

Bu linkler sitemize entegre edilmeden önce, söz konusu siteler olası yasalara aykırılık ve yasa ihlalleri bakımından incelenmiştir. Bağlantının oluşturulduğu sırada yasa dışı bir içerik saptanmamıştır. Ancak, yasaların ihlal edildiğine dair somut ipucu olmadan, bağlantısı verilen sitelerin içeriklerinin sürekli kontrolü bizden beklenemez. Yasa ihlalleri tespit edildiğinde, ilgili linkler tarafımızca derhal silinecektir.

22. Çocuklar için internet teklifleri

16 yaşından küçük kişiler, yasal vasilerinin rızası olmaksızın bize kişisel veriler aktaramaz veya rıza beyanı veremez. Bu vesileyle ebeveynleri ve velileri, çocuklarının internet etkinliklerine ve ilgi alanlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz.

23. Sosyal medyada veri korumaya ilişkin bilgiler / Veri Gizliliği Beyanı

uvex group’un Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest ve LinkedIn “sosyal medya sitelerinde” sayfaları bulunmaktadır. Verilerinizin işlenmesi üzerinde kontrolümüz olduğu sürece, geçerli veri koruma hükümlerine uyulmasını sağlıyoruz.

Web sayfalarımızla ilgili olarak veri koruma yasasına ilişkin en önemli bilgiler aşağıdadır.

a) İşletimden sorumlu kuruluşların adları ve adresleri

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB GVKT) ve diğer veri koruma hükümleri açısından bu web sayfalarında, uvex group’un yanı sıra şu kuruluşlar sorumludur:

 • Facebook:
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda
 • Instagram:
  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda
 • YouTube:
  Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
 • Xing:
  New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya
 • Pinterest:
  Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda
 • LinkedIn:
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda

Bu platformların ve işlevlerinin kullanımı kendi sorumluluğunuzda gerçekleşir. Bu kural, özellikle etkileşimli işlevlerin kullanımı için geçerlidir (örneği yorum, paylaşma, derecelendirme yapılmasında).

Verilerinizin bu bağlamda Avrupa Birliği dışında da işlenebileceğini belirtmek isteriz. Tüm hizmet sağlayıcıları ile gerekli veri koruma anlaşmaları yapılmıştır.

b) Amaç ve yasal dayanak

Biz de fan sayfaları kurarak, bu sayfaların ziyaretçileriyle iletişim içinde oluyor ve onları ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.

Buna ek olarak, içeriği geliştirip optimum seviyeye getirebilmek ve hizmetleri daha çekici kılmak için istatistiksel amaçlarla veri topluyoruz. Bu bağlamda gerekli veriler (örneğin toplam sayfa görüntüleme sayısı, sayfadaki etkinlikler ve ziyaretçilerin girdiği veriler, etkileşimler) sosyal paylaşım ağları tarafından işlenir ve bize sağlanır. Ancak verilerin oluşturulması ve sunumu üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, pazar araştırması ve reklam amaçlarına yönelik olarak yalnızca sosyal medya sağlayıcıları tarafından değil, uvex group tarafından da işlenir. Bunun için örneğin kullanıcı davranışlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre kullanıcı profillerinin oluşturulması sağlanır. Bu sayede örneğin reklamların ilgi alanlarınıza uygun platformların içine ve dışına yerleştirilmesine mümkün olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda genelde çerezler bilgisayarınıza saklanır. Bundan bağımsız olarak, doğrudan cihazlarınızdan toplanmayan veriler de kullanıcı profilinize kaydedilebilir. Veri saklama ve analiz işlemleri cihazlar arasında da gerçekleştirilir, bu durum özellikle, üye olarak kayıt olmuşsanız ve ilgili platformlarda oturum açtığınızda söz konusu olur.

Bunların dışında, herhangi bir kişisel veri toplamıyor veya işlemiyoruz.

uvex group, kişisel verilerinizi, AB GVKT madde 6, fıkra 1, cümle 1, bent f’ye uygun olarak, etkin bilgi ve iletişimde olan meşru menfaatimiz temelinde işler.

Veri işlemeye rıza vermeniz istenirse, yani bir butonu veya benzerini onaylayarak rıza beyanında bulunursanız (devreye alma), böylesi veri işlemenin yasal dayanağı, AB GVKT madde 6, fıkra 1, cümle 1, bent a ve madde 7’de bulunmaktadır.

c) Haklarınız / itiraz olanaklarınız

Bir sosyal paylaşım ağına üye iseniz ve bu ağın web sitemiz aracılığıyla sizinle ilgili veriler toplamasını ve bu ağdaki kayıtlı üye verileriniz ile ilişkilendirilmesini istemiyorsanız,

 • fan sayfamızı ziyaret etmeden önce ilgili ağdaki oturumunuzu kapatın,
 • cihazınızdaki çerezleri silin ve
 • tarayıcınızdan çıkın ve sonra onu yeniden başlatın.

Bu ağda, yeniden oturum açtıktan sonra, ancak o zaman bir spesifik kullanıcı olarak tanınırsınız.

İlgili veri işleme ve itiraz (devre dışı bırakma) olanaklarınızı, aşağıda bağlantısı verilen bildirimlerden öğrenebilirsiniz:

 • Facebook:

Gizlilik bildirimi: https://www.facebook.com/about/privacy/
Devre dışı bırakma: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Gizlilik bildirimi: https://help.instagram.com/519522125107875
Devre dışı bırakma: https://thenai.org/opt-out and http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Gizlilik bildirimi: https://policies.google.com/privacy
Devre dışı bırakma: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en and http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Gizlilik bildirimi: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Devre dışı bırakma: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Gizlilik bildirimi: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 
Devre dışı bırakma: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Gizlilik bildirimi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Devre dışı bırakma: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy and http://www.youronlinechoices.com

Genel olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

Bilgi edinme hakkı; verilerin düzeltilmesi hakkı; verileri sildirme hakkı; veri işlenmesinin sınırlandırılması hakkı; itiraz hakkı; veri aktarımı hakkı; kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi hakkında yetkili veri koruma dairesine şikayette bulunma hakkı.

Bununla birlikte, uvex group’un kişisel verilerinize tam erişime sahip olmaması nedeniyle, bu haklarınızı geçerli kılmak için ilgili sosyal medya sağlayıcıları ile doğrudan iletişime geçmelisiniz, çünkü bunlar kullanıcılarının kişisel verilerine erişebilir, uygun önlemleri alabilir ve gerekli bilgileri sağlayabilir.

d)

Hâlâ yardıma gerek duyarsanız, elbette size yardımcı olmaya çalışacağız. Bu durumda lütfen daha önce belirtilen veri koruma görevlisi ile iletişime geçin. Telif hakkı ve sanat telif hakkı yasalarına ilişkin notlar.

Web sitemizde resimler, metinler, planlar, videolar, müzik vb. yayımlamak isterseniz, bu durumda muhtemelen tüm kullanım haklarınızı ağa devredebileceğinizi ve siz kendiniz, bunların yazarı veya eser sahibi değilseniz, bu eylemin süreç içinde sizin aleyhinize yasal sonuçlar doğurabileceğini bilmeniz gerekmektedir.